ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៩១៨/ លេខ ៩២៧ ស្ដីពី ការបញ្ជប់តំណែងរដ្ឋលេខាធិការគ្រប់រូបនៃក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន នៃរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានទទួលការតែងតាំង មុនថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ និងតែងតាំងឥស្សរជន ជារដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួង និងរដ

(National Coat-of-Arms)

ROYAL DECREE

NS/ RD/0918/927

I, the undersigned,

Preah Karuna Preah Bat Samdech Preah Borom Neath Norodom Sihamoni,

The faithful and devoted servant of the country, religion, nation and the Khmer people; the protégé of Buddha and Indra; the unifier of all Khmers; and the defender of the independence, territorial integrity and peace of Kampuchea; and the happiness, liberty and prosperity of the Khmer people, Preah Chau Krong Kampuchea Thipadei;

  • Having seen the Constitution of the Kingdom of Cambodia;
  • Having seen Royal Decree No. NS/RD/0918/925, dated 06 September 2018, on the Appointment of the Royal Government of the Kingdom of Cambodia;
  • Having seen Royal Kram No. NS/RK/0618/012, dated 28 June 2018, promulgating the Law on the Organization and Functioning of the Council of Ministers;
  • Having seen the request from Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia;

Hereby order

Article 1  : To end the position of all Secretaries of State of Ministries and State Secretariat of the Royal Government of the Kingdom of Cambodia who have been appointed before 06 September 2018 and to appoint dignitaries as Secretaries of State of Ministries and State Secretariat of the Royal Government of the Kingdom of Cambodia as follows:

1- Office of the Council of Ministers

1- His Excellency the Academian Hing Thoraxy;

2- His Excellency Say Sokha;

3- Lok Chumteav Chhay Vannoeun;

4- His Excellency Chan Tany;

5- His Excellency Sok Pheng;

6- His Excellency Chrea Sochenda;

7- His Excellency IN Virakcheat;

8- His Excellency tekret Samrach;

9- His Excellency BUN Sambo;

10- His Excellency KHIM Russida;

11- His Excellency Chhit Sokhon;

12- His Excellency khov Khun Hour;

13- His Excellency Koem Rath Visith;

14- His Excellency Chheuy Roeun;

15- His Excellency prak Phalla.

2- Ministry of Interior

1- His Excellency Sak Setha;

2- His Excellency teng Savong;

3- His Excellency uk Kimlek;

4- His Excellency Pav Horm Phan;

5- His Excellency ngy Chanphal;

6- Lok Chumteav Chou Bun Eng;

7- His Excellency chan Ean;

8- His Excellency Khieu Sopheak;

9- His Excellency Mao Bunnarith;

10- His Excellency Mao Chandara;

11- His Excellency sok Phal;

12- His Excellency Kao Khondara;

13- His Excellency Bun Hon;

14- His Excellency Huy Vannak;

15- His Excellency Miech Sophanna;

16- His Excellency Ang Mongkul;

17- His Excellency ngann Chamroeun;

18- His Excellency Laim Chea.

3- Ministry of National Defense

1- His Excellency neang Phat;

2- His Excellency Chay Saing Khun;

3- His Excellency Moeng Samphan;

4- His Excellency el Vannsarat;

5- Lok Chumteav Dam Dariny;

6- His Excellency chieng Am;

7- His Excellency Y Chhean;

8- His Excellency Bun Loeut.

4- Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

1- His Excellency uch Borith;

2- Lok Chumteav Eat Sorphea;

3- His Excellency luy David;

4- His Excellency sea Kosal;

5- His Excellency Kann Pharith;

6- His Excellency Lay Kosal;

7- His Excellency sman Manan;

8- His Excellency Nhim Khemara.

5- Ministry of Economy and Finance

1- His Excellency vongsey Vissoth;

2- His Excellency chou Vichet;

3- Lok Chumteav Nguon Sokha;

4- His Excellency Academian hean Sahib;

5- His Excellency Ngy Tayi;

6- His Excellency chou Kimleng;

7- His Excellency sdeung Sokhom.

6- Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

1- His Excellency nut Chansokha;

2- His Excellency yuth Phouthang;

3- His Excellency orm Kimsea;

4- His Excellency Ty Sokun;

5- His Excellency Mam Amnot;

6- Lok Chumteav Hor Malin;

7- His Excellency nao Thuok;

8- His Excellency ly Phalla;

9- His Excellency has Sareth;

10- His Excellency hean Vann Horn;

11- His Excellency ung Sam Ath;

12- His Excellency sen Sovann;

13- His Excellency Man Sokry;

14- His Excellency chheng Kimsun.

7- Ministry of Rural Development

1- His Excellency suos Kong;

2- His Excellency In Chantha;

3- His Excellency Sao Chivoan;

4- His Excellency try Meng;

5- His Excellency Mat Mara;

6- His Excellency Van Samoeun;

7- His Excellency nuon Da Nhil;

8- His Excellency Chan Darong;

9- His Excellency Hab Omali.

8- Ministry of Commerce

1- His Excellency koem Sithorn;

2- His Excellency Ork Bung;

3- His Excellency Mao Thora;

4- His Excellency chhuon Dara;

5- His Excellency uk Prachea;

6- Lok Chumteav Tekret Kamrang;

7- His Excellency veng Sothy;

8- Lok Chumteav cham Nimol;

9- His Excellency sann Sarorn.

9- Ministry of Industry and Handicraft

1- His Excellency sat Samy;

2- His Excellency Phork Sovannarith;

3- His Excellency Ek Sunchan;

4- His Excellency Heng Sok Kong;

5- Lok Chumteav lay Navin;

6- His Excellency Kim Touch;

7- His Excellency chuon Vorn.

10- Ministry of Mines and Energy

1- His Excellency Ith Praing;

2- His Excellency Ho Vichet;

3- His Excellency Dit Tina;

4- His Excellency Ty Norin;

5- His Excellency Sok Khavan;

6- His Excellency Meng Sak Theara;

7- Lok Chumteav Pen Chhorda;

8- His Excellency heng Chan Thuon;

9- His Excellency ing Ieng.

11- Ministry of Planning

1- His Excellency Rin Virak;

2- His Excellency hou Taing Eng;

3- His Excellency sorn Sithan;

4- His Excellency Tuon Thavrak;

5- Lok Chumteav Pen Sopphea;

6- His Excellency Pan Bunthoeun;

7- His Excellency Pauch Bunnak;

8- His Excellency Phaung Vutha.

12- Ministry of Education, Youth and Sports

1- His Excellency Pin Chamnan;

2- His Excellency Academian nat Bunroeun;

3- Lok Chumteav Koem Sethany;

4- His Excellency san Borat;

5- His Excellency im Koch;

6- His Excellency yuok Ngoy;

7- His Excellency sor Sokha;

8- His Excellency Nos Sles;

9- His Excellency touch Visalsok.

13- Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation

1- His Excellency nim Thaut;

2- His Excellency Yi Yaun;

3- His Excellency soy Siphon;

4- His Excellency Mut Khiev;

5- His Excellency sem Sokha;

6- His Excellency Khuon Ranin;

7- Lok Chumteav Khiev Borey.

14- Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction

1- His Excellency chhan Saphan;

2- His Excellency Tep Thun;

3- His Excellency Sor Sovann;

4- His Excellency Pen Sophal;

5- His Excellency theng Chansangvar;

6- Lok Chumteav Tep Boramin;

7- His Excellency Leang Monirith;

8- His Excellency lao Tep Seiha.

15- Ministry of Environment

1- His Excellency Phai Bunchhoeun;

2- His Excellency eang Sophalleth;

3- His Excellency So Khonrithykun;

4- His Excellency sao Sopheap;

5- His Excellency Srun Darith;

6- Lok Chumteav mom Thany;

7- His Excellency net Pheaktra.

16- Ministry of Water Resources and Meteorology

1- His Excellency Sin Vuthy;

2- His Excellency ton Vanthara;

3- His Excellency Bun Hean;

4- Lok Chumteav seng Vansay;

5- His Excellency thor Chetha;

6- His Excellency chan Yutha;

7- His Excellency Bonh Sachak.

17- Ministry of Information

1- His Excellency Uk Prathna;

2- His Excellency Mao Ayuth;

3- His Excellency thach Phen;

4- His Excellency Nov Sovath Ro;

5- His Excellency Hor Sopheap;

6- His Excellency Chea Chanbaribo;

7- Lok Chumteav Chan Thy;

8- His Excellency Koem Kunvuth.

18- Ministry of Justice

1- His Excellency Keut Rith;

2- Lok Chumteav Chan Sotheavy;

3- His Excellency prum Sithtra;

4- His Excellency Koem Santipheap;

5- His Excellency Long Norin;

6- His Excellency Chiv Song Hak.

19- Ministry of National Assembly-Senate Relations and Inspection

1- His Excellency ChHeng Saroeun;

2- His Excellency Kang Nem;

3- His Excellency Thach Khorn;

4- His Excellency duch Sovannry;

5- Lok Chumteav sopheak Thavy;

6- Lok Chumteav Sok Vilay;

7- His Excellency Huot Hak.

20- Ministry of Posts and Telecommunications

1- His Excellency sarak Khann;

2- His Excellency Khay Khun Heng;

3- His Excellency Ek Vandy;

4- Lok Chumteav Ros Sorokha;

5- His Excellency Kan Chanmeta;

6- Lok Chumteav prak Chan Noy.

21- Ministry of Health

1- His Excellency Heng Taikry;

2- His Excellency Ing Phirun;

3- His Excellency eng Huot;

4- His Excellency Sok Pheng;

5- Lok Chumteav tann Vuoch Chheng;

6- His Excellency Te Kuy Seang;

7- His Excellency Chou Yin Sim;

8- His Excellency Thea Kruy;

9- His Excellency San Sab Ey.

22-  Ministry of Public Works and Transport

1- His Excellency Tauch Chankosal;

2- His Excellency suong Heng;

3- His Excellency Suon Rachana;

4- His Excellency Lim Sidenin;

5- His Excellency nou Sovath;

6- His Excellency Sokhom Pheakavanmony;

7- Lok Chumteav Min Manavy;

8- His Excellency Pheng Sovicheano;

9- His Excellency chea Thoy;

10- His Excellency So Victor;

11- His Excellency Khann Mane.

23- Ministry of Culture and Fine Arts

1- His Excellency Khim Sarith;

2- His Excellency Chuch Phoeun;

3- Lok Chumteav MinH Kosany;

4- His Excellency uk Socheat;

5- His Excellency Som Sokun;

6- His Excellency Thai Noraksathya;

7- His Excellency samraing Kamsan.

24- Ministry of Tourism

1- His Excellency Tith Chantha;

2- His Excellency So Mara;

3- His Excellency Ly Bunthoeun;

4- His Excellency Pak Sokhom;

5- His Excellency Chea Bora;

6- Lok Chumteav Koy Pisey;

7- Lok Chumteav Hun Dany;

8- His Excellency Vat Chamroeun;

9- His Excellency Hor Monirath.

25- Ministry of Cult and Religion

1- His Excellency Phlork Phorn;

2- His Excellency Sos Mossin;

3- His Excellency Norak Ratanakvathano;

4- Lok Chumteav touch Sarom;

5- His Excellency Nhean Phoeun;

6- His Excellency Nhean Saro.

26- Ministry of Women’s Affairs

1- Lok Chumteav Kheng Samrada;

2- Lok Chumteav Khim Chamroeun;

3- Lok Chumteav Chan Sorey;

4- Lok Chumteav Im Si The;

5- Lok Chumteav si Dephin;

6- Lok Chumteav San Arun;

7- Lok Chumteav Hou Samit;

8- Lok Chumteav Sivann Botum.

27- Ministry of Labor and Vocational Training

1- His Excellency Pich Sorphorn;

2- His Excellency Huy Han Song;

3- His Excellency Um Mean;

4- Lok Chumteav sdeung Sorsocheta.

5- His Excellency kann Morn;

6- His Excellency Mam Vannak;

7- His Excellency Man Kriya.

28- Ministry of Civil Service

1- His Excellency Prum Sokha;

2- His Excellency Iem Sarom;

3- His Excellency Ros Sophann;

4- Lok Chumteav Vann Mara;

5- His Excellency Paul Pido;

6- His Excellency yuok Bunna.

29- Secretariat under the supervision of the Office of the Council of Ministers

Secretariat of Civil Aviation

- His Excellency chea Aun.

Article 2  :  Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia shall undertake to implement this Royal Decree from date of royal signature onwards.

RL. 1809-942

 

Done in the Royal Palace, 06 September 2018

 

(Royal signature)

NORODOM SIHAMONI

 

Attested true copy

Standing Deputy Prime Minister,

Minister in charge of the Office of the Council of Ministers

 (Signature and stamp)

 

Kiti Niti Kosal Bandith Bin Chhin

 

Download as PDF 

មើលច្រើនបន្ថែមទៀត
មើលទាំងអស់
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 13690460, Online: 183, Today: 26440, Yesterday: 31637, This week: 58077
Web Design: CITA