ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ភក្តីឡដ៏
ផ្លូវលេខ: លំ
ភូមិ: ភូមិតាងួន
ឃុំ/សង្កាត់: កាកាប
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ពោធិ៍សែនជ័យ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: +85512751579
ម៉ែល: info@pheakdeylaw.com
គេហទំព័រ: www.pheakdeylaw.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ
ផ្ទះលេខ: 17
ផ្លូវលេខ: 466
ឃុំ/សង្កាត់: ទន្លេបាសាក់
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023726173 02372​​​​​​​6173
ម៉ែល: admin@rajp.gov.kh
គេហទំព័រ: http://www.rajp.gov.kh/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល
ផ្ទះលេខ: 79
ផ្លូវលេខ: 51
ឃុំ/សង្កាត់: ផ្សារថ្មីទី ៣
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: +85523219574
ម៉ែល: info@mme.gov.kh
គេហទំព័រ: www.mme.gov.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ក្រសួងយុត្តិធម៌/Ministry of Justice
ឃុំ/សង្កាត់: ជ័យជំនះ
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023216322
ម៉ែល: info@moj.gov.kh
គេហទំព័រ: www.moj.gov.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Daun Penh Law Group/ក្រុមមេធាវីដូនពេញ
ផ្ទះលេខ: 112BE0E1
ផ្លូវលេខ: 173
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលស្វាយព្រៃទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 012215000 0977780000
ម៉ែល: samethy_lawyer@yahoo.com
គេហទំព័រ: www.daunpenhlawgroup.com
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 204
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 87E0
ផ្លូវលេខ: 87E0
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 85E0
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 198
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 202
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 123
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 121
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 119
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 117
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 115BE0
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 115AE0
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 194
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 70CE0
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 70A
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 70BE0
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 138
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 272E0
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 49E0
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Olypic Market/ផ្សារអូឡាំពិច
ផ្លូវលេខ: 286
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Digi Internet/ឌី ជី អ៊ិនធើណេត
ផ្ទះលេខ: 368
ផ្លូវលេខ: 163
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 098777555
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Moha Montrei Pagoda/វត្តមន្រ្តី
ផ្លូវលេខ: 173
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ក្រុមមេធាវី សុធាផល សំណាង សុភី និង សហការី /SOTHEAPHAL, SAMNANG, SOPHY & PARTNERS LAW GROUP
ផ្ទះលេខ: Building G 082
ផ្លូវលេខ: (3) Samdech Sothearos Blvd/សម្តេចសុធារស
ឃុំ/សង្កាត់: ទន្លេបាសាក់
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 0236430168 012221377 016221377
ម៉ែល: sotheaphal@spp-legal.com;samnang@spp-legal.com;sophy@spp-legal.com
គេហទំព័រ: spp-legal.com
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 2AE0
ផ្លូវលេខ: 155
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 116
ផ្លូវលេខ: 155
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 118
ផ្លូវលេខ: 155
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 120
ផ្លូវលេខ: 155
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 122E0
ផ្លូវលេខ: 155
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 57
ផ្លូវលេខ: 450
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 162
ផ្លូវលេខ: 155
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: The CamElite School/សាលាដឹខេមអ៊ីលីត
ផ្ទះលេខ: 162ABC
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ៣
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 077727686
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Chey Chumnas Primary School/បឋមសិក្សាជ័យជំនះ
ផ្លូវលេខ: 376
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ៣
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 89AE0
ផ្លូវលេខ: 432
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ផ្ទះលេខ: 32
ផ្លូវលេខ: 432
ភូមិ: 5
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ChunCheat House Eco-lodge/ផ្ទះជនជាតិ
ភូមិ: Or Spean
ឃុំ/សង្កាត់: ស្ពានមានជ័យ
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: សែនមនោរម្យ
រាជធានី/ខេត្ត: មណ្ឌលគីរី
លេខទូរស័ព្ទ: 0888000046 095800064
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/Chuncheat.House.Ecolodge/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: លីវ គីមជីវ អ៊ុង ជាលាង/liv KimChiv/Ung Chealeang
ផ្ទះលេខ: 7
ផ្លូវលេខ: 23
ភូមិ: Thnal bek/ថ្នល់បែក
ឃុំ/សង្កាត់: រកាក្រៅ
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនកែវ
រាជធានី/ខេត្ត: តាកែវ
លេខទូរស័ព្ទ: 0972196198 012202472 012202463 011415836 0977202463 010242464 0888202472 016601152 010242474
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ATM (BRED) Cafe Amazon BKK 51
ផ្ទះលេខ: 140
ផ្លូវលេខ: 51
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ATM (Prasak) Cafe Amazon BKK 51
ផ្ទះលេខ: 140
ផ្លូវលេខ: 51
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ATM (FTB)Cafe Amazon BKK 51
ផ្ទះលេខ: 140
ផ្លូវលេខ: 51
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: សាលាឃុំសៀមរាប/Siem Reab Commnue
ផ្លូវលេខ: 2
ភូមិ: Preak Angkun/ព្រែកអង្គុញ
ឃុំ/សង្កាត់: សៀមរាប
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: កណ្ដាលស្ទឹង
រាជធានី/ខេត្ត: កណ្តាល
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: My Phone/ម៉ាយ ហ្វូន
ផ្ទះលេខ: 11C
ផ្លូវលេខ: 155
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 098701118 086789686 095789686 0714447212
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/MyPhone686/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: TOEUK THLA COMMUNE OFFICE /សាលាសង្កាត់ទឹកថ្លា
ឃុំ/សង្កាត់: ទឹកថ្លា
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: សែនសុខ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Avenue Café
ផ្លូវលេខ: 178
ឃុំ/សង្កាត់: ជ័យជំនះ
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 098499752
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/avenuecafe.cambodia/?hc_ref=ARRkfDTQh2rwcvarkMVJWXYjvH_YJ_6-1QSn-q7oB6RQIOdeG_nc65Ak5zooq3QnxUw
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ETC Law Group/ ក្រុមមេធាវី អ៊ីធីស៊ី
ផ្ទះលេខ: 148
ផ្លូវលេខ: Mao Tse Toung(St.245)
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ២
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 012916000 0968088089 0762017808
ម៉ែល: johnqiu168@gmail.com
គេហទំព័រ: www.etclawgroup.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Li & FUNG/លី និងហ្វុង
ផ្ទះលេខ: 8A
ផ្លូវលេខ: Mao Tse Toung Boulevard (245)
ឃុំ/សង្កាត់: ទំនប់ទឹក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023424177
ម៉ែល: secretariat@lifung.com
គេហទំព័រ: https://www.lifung.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Securities and Exchange Commission of Cambodia/គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
ផ្ទះលេខ: 99
ផ្លូវលេខ: 598
ឃុំ/សង្កាត់: ភ្នំពេញថ្មី
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: សែនសុខ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023885611
ម៉ែល: info@secc.gov.kh
គេហទំព័រ: www.secc.gov.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: University of Health Sciences/សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល
ផ្ទះលេខ: 301
ផ្លូវលេខ: 271(Yothapol Khemarak Phoumin BLvd(271)
ឃុំ/សង្កាត់: ទំនប់ទឹក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023430559
ម៉ែល: info@uhs.edu.kh
គេហទំព័រ: uhs.edu.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Mane Boutique Hotel & Spa/សណ្ឋាគារ ម៉ានេបូទិច និងស៉្បា
ផ្លូវលេខ: Chocolate Rd
ភូមិ: Salakomroeuk
ឃុំ/សង្កាត់: សាលាកំរើក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: សៀមរាប
រាជធានី/ខេត្ត: សៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ: 063768899
ម៉ែល: info@maneboutiquehotel.com
គេហទំព័រ: www.maneboutiquehotel.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Ministry of Education Youth and Sport/ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ផ្ទះលេខ: 80
ផ្លូវលេខ: 41(Norodom BLVD)
ឃុំ/សង្កាត់: ចតុមុខ
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 0714909080
ម៉ែល: info@moeys.gov.kh
គេហទំព័រ: moeys.gov.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: K T L International Law Group/ក្រុមមេធាវី អន្តរជាតិ ខេ ធី អិល
ផ្ទះលេខ: 31BE0
ផ្លូវលេខ: 384
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលស្វាយព្រៃទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 0236660309 0235001557
ម៉ែល: ktl_lawfirm@yahoo.com
គេហទំព័រ: http://ktlinternationallawgroup.com/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Founan Caf/ហ្វូណន កាហ្វេ
ផ្ទះលេខ: 2DE0
ផ្លូវលេខ: 182(Tep Phon)
ភូមិ: 3
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងព្រលឹត
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ៧មករា
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 012224895 086700294 0979991282 0769009333 010870506
ម៉ែល: info@founan-cafe.com
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/founancafecoffeeroasters
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ការិយាល័យមេធាវី និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ/Law and Micro Finance Law Office
ផ្ទះលេខ: 81
ផ្លូវលេខ: 67
ឃុំ/សង្កាត់: ផ្សារថ្មីទី ២
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 066999999
ម៉ែល: chiv_lenghoung@yahoo.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Svay Rieng Restaurant/ភោជនីយដ្ឋាន ស្វាយរៀង
ផ្លូវលេខ: 201
ឃុំ/សង្កាត់: ស្វាយរៀង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ស្វាយរៀង
រាជធានី/ខេត្ត: ស្វាយរៀង
លេខទូរស័ព្ទ: 011976209 077363621
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: V-Court Sport Club/ក្លឹបកីឡាបាល់ទះវី-ខត
ឃុំ/សង្កាត់: ច្បារអំពៅទី ២
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ច្បារអំពៅ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 011322911
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ខាប់ ខនថេនើ/Cup container
ផ្លូវលេខ: 2
ភូមិ: Psa Takor
ឃុំ/សង្កាត់: រកាក្នុង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនកែវ
រាជធានី/ខេត្ត: តាកែវ
លេខទូរស័ព្ទ: 015335350 012335350
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/Cupcontainer/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Cafe Amazon 51 BKK/កាហ្វេអាម៉ាហ្សូន៥១ សាខាបឹងកេងកង
ផ្ទះលេខ: 140
ផ្លូវលេខ: 51
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 017486767 077733338 096 2982222
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: CHAO DOI/ឆាវដយ
ផ្ទះលេខ: 30b
ផ្លូវលេខ: 432
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ២
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 081875788
ម៉ែល: adminchaodoi@gmail.com
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/chaodoitoultumpoung/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Cambodia Urology Clinic/មន្ទីរសម្រាកព្យាបាលតម្រងនោមកម្ពុជា
ផ្ទះលេខ: 48
ផ្លូវលេខ: 608
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកក់ទី ២
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ទួលគោក
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 095755078 016755078
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ការិយាល័យមេធាវី ពេជ និងដៃគូ/PICH & Partners Intellectual Property
ផ្ទះលេខ: 50F
ផ្លូវលេខ: 608
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកក់ទី ២
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ទួលគោក
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 098777168 012739773
ម៉ែល: angpich.lawyer@gmail.com
គេហទំព័រ: https://web.facebook.com/PICH-AND-PARTNERS-LAW-OFFICE-1439527756262907/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ/Phnom Penh Court of First Instance
ផ្ទះលេខ: 27
ផ្លូវលេខ: 217
ឃុំ/សង្កាត់: វាលវង់
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ៧មករា
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 089822977 023885080
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ការិយាល័យមេធាវី ដើមត្នោត/Doeum Thnot Law office
ផ្ទះលេខ: City Mall
ផ្លូវលេខ: 217
ឃុំ/សង្កាត់: វាលវង់
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ៧មករា
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 012835488
ម៉ែល: chhaynora@gmail.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Phkar RomChong Noodle/គុយទាវ ផ្ការំចង់
ផ្ទះលេខ: 61B
ផ្លូវលេខ: 310
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ២
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Camlaw Group /ក្រុមមេធាវី ខេមឡ
ផ្ទះលេខ: 272
ផ្លូវលេខ: 143
ឃុំ/សង្កាត់: អូឡាំពិក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023223647 012855474
ម៉ែល: info@camlawgroup.com.kh
គេហទំព័រ: http://www.camlaw.com.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Cambodia Law Firm /ក្រុមហ៊ុនមេធាវីកម្ពុជា
ផ្ទះលេខ: 159-161
ផ្លូវលេខ: 113
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023222163
ម៉ែល: clf@citylink.com.kh
គេហទំព័រ: cambodia-law-firm.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: The Bar Association of The Kingdom of Cambodia/គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ផ្ទះលេខ: 10-11EoE1E2
ផ្លូវលេខ: 180
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងរាំង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023222237
ម៉ែល: info@bakc.org.kh
គេហទំព័រ: www.bakc.org.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Wat Koh High School/វិទ្យាល័យវត្តកោះ
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងរាំង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
គេហទំព័រ: https://web.facebook.com/WatkohHighSchool/?_rdc=1&_rdr
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ក្រុមហ៊ុន មេធាវី អេស វី ភី S.V.P Law Firm
ផ្ទះលេខ: 7B
ផ្លូវលេខ: 109 អ៊ុងប៉ូគុណ
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងរាំង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 012906463 0889998788
ម៉ែល: info@svpkh.com
គេហទំព័រ: www.svpkh.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: NOM PAO នំប៉ាវ
ផ្ទះលេខ: K63
ផ្លូវលេខ: 63
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងរាំង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 012834344 010942402
ម៉ែល: info@nompao.com
គេហទំព័រ: www.nompao.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: រង្សី លក់ ជួសជុល និងតំឡើងប្រព័ន្ធវិទ្យុទាក់ទង/Reangsey Telecom Shop
ផ្ទះលេខ: 51
ផ្លូវលេខ: 432
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ២
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 012278341 015633444
គេហទំព័រ: https://web.facebook.com/RS-Reangsey-Telecom-Shop-1815058868764166/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ/Preah Yukunthor High School
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ៣
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/pages/Preah-Yukunthor-High-School/211849198827277
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Belly Kid’s Nompang Cheese
ផ្លូវលេខ: 63
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងរាំង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 010515051
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/bellykidsnompangcheese/?ref=br_rs
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: នរា/Norea
ផ្លូវលេខ: ថ្មមាស/Thmor Meas Road
ឃុំ/សង្កាត់: សាលាកំរើក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: សៀមរាប
រាជធានី/ខេត្ត: សៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ: 015916646 016088666 017916646
គេហទំព័រ: http://www.norea-rajana.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Seven 20 Pawn Shop/ សេវិន ២០ ផនសប
ផ្ទះលេខ: 2CE0
ផ្លូវលេខ: 182 Oknha Tep Phan
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងព្រលឹត
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ៧មករា
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 093 600 816 012600816
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: CLINIC RHAC/គ្លីនិក រ៉ាក់
ផ្ទះលេខ: 38
ផ្លូវលេខ: 432
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023218504
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Chao Doi Coffee
ផ្ទះលេខ: 30
ផ្លូវលេខ: 432
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 081875788
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/chaodoitoultumpoung/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សែលកាត ហ្វាយនែន
ផ្ទះលេខ: 30
ផ្លូវលេខ: 432
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 085777405
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: មហាលាភឡូតូ/Mohaleaplotto
ផ្ទះលេខ: 30
ផ្លូវលេខ: 432
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 095999636
គេហទំព័រ: www.mohaleaplotto.com.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ផ្សារដេលី/Daily Market
ផ្ទះលេខ: 39
ផ្លូវលេខ: 432
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងត្របែក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 015898899 023222775
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/DailyMarche/?ref=br_rs
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ហេបភី បេប៊ី Happy Babies Shop
ផ្ទះលេខ: 32A
ផ្លូវលេខ: 432
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 012871891 0977014410
ម៉ែល: happibabies@gmail.com
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/happy.babies.39
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: វ៉ាវ កាហ្វេ និិងតែ Wow Drink Coffee and Tea
ផ្ទះលេខ: 44B
ផ្លូវលេខ: 432
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលទំពូងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 011321777 0963007827
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/Wowcoffeeandtea/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: បណ្ណាគារកម្ពុជា Cambodia Book Center
ផ្ទះលេខ: 44
ផ្លូវលេខ: 432
ឃុំ/សង្កាត់: ទួលស្វាយព្រៃទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 011988887 012774885 23988889
ម៉ែល: cbcbookcenter@yahoo.com
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/Cambodia-Book-Center-1402950509917133/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប/Asia Euro University
ផ្ទះលេខ: 832 ABCD
ផ្លូវលេខ: Kampuchea Krom Blvd (128)
ឃុំ/សង្កាត់: ទឹកល្អក់ទី ២
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ទួលគោក
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023998124
គេហទំព័រ: www.aeu.edu.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: អធិការដ្ឋានខណ្ឌទួលគោក/Instpection De Police Khan Toul Kork
ផ្ទះលេខ: 60
ផ្លូវលេខ: 261
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងសាឡាង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ទួលគោក
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 0977780028
គេហទំព័រ: https://web.facebook.com/%E1%9E%A2%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%93%E1%9E%82%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9E%81%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%91%E1%9E%BD%E1%9E%9B%E1%9E%82
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ឥសានកាហ្វេ-EYSAN Coffee Roasters Cambodia
ផ្ទះលេខ: 35DE0
ផ្លូវលេខ: 55
ឃុំ/សង្កាត់: ចតុមុខ
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 015642222 015​958555 099 875 959
គេហទំព័រ: https://web.facebook.com/EysanCoffeeCambodia/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=737250628&pnref=lhc
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ជូរអាយ_Ju-Ice
ផ្លូវលេខ: 63 Preah Trasak Paem
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងរាំង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 092786508 010515165
គេហទំព័រ: https://m.facebook.com/%E1%9E%87%E1%9E%BC%E1%9E%9A%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%99_-Ju-ice-514935165520171/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ការិយាល័យមេធាវី សួគ៌ា លឹមដារា
ផ្ទះលេខ: 74
ផ្លូវលេខ: 10m
ឃុំ/សង្កាត់: ភ្នំពេញថ្មី
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: សែនសុខ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 092868687 016868687
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: សាលាខណ្ឌដូនពេញ
ផ្ទះលេខ: 152
ផ្លូវលេខ: Krala Haom Kong St. (118)
ឃុំ/សង្កាត់: ផ្សារចាស់
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ខេ 63 អាហារដ្ឋានរទេះ
ផ្ទះលេខ: K63
ផ្លូវលេខ: 214
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងរាំង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 010821984 017623462
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/K63st/?hc_ref=ARSWDuay64SiS1EMjhYUnQmyqdm7A23NtEERJjM26dUdyWXHJ5BTTBF7Zj5LyPjSD80&pnref=story
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គីនត្រេដ Green Trade Company
ផ្ទះលេខ: 30
ផ្លូវលេខ: Prey Nokor St. (126)
ឃុំ/សង្កាត់: ផ្សារថ្មីទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023 211 852 012 946 661
ម៉ែល: greentradekh@yahoo.com
គេហទំព័រ: http://www.moc.gov.kh/en-us/contact/organisation/2
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ណូរូ Noro's Chicken
ផ្លូវលេខ: 214 Samdach Pan
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងរាំង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 012399855
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/NOROs-Chicken-226273714573072/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: សាលារាជធានីភ្នំពេញ/Phnom Penh Capital Hall
ផ្ទះលេខ: 69
ផ្លូវលេខ: 93 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស
ឃុំ/សង្កាត់: ស្រះចក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023722054 012379147 011375367 016398607
ម៉ែល: info@phnompenh.gov.kh
គេហទំព័រ: www.phnompenh.gov.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: សាលាខណ្ឌដង្កោ/Dangkor District
ផ្លូវលេខ: 217 ចំការដូង
ឃុំ/សង្កាត់: ដង្កោ
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដង្កោ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/dangkordistrict/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: កាហ្វេ ធូដេ សាខាទួលទំពូង-Coffee Today Branch Toul Tum Pung
ផ្ទះលេខ: 4BC
ផ្លូវលេខ: 432
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងត្របែក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 011570007 012487711 0966033840
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/CoffeeTodayTTP/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: គ្លីនិក ៧៧៧ សៀមរាប
ផ្ទះលេខ: 777
ផ្លូវលេខ: 6A
ភូមិ: សាលាកន្សែង
ឃុំ/សង្កាត់: ស្វាយដង្គំ
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: សៀមរាប
រាជធានី/ខេត្ត: សៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ: 012410778
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/Clinic-777-Siem-Reap-1747976598836324/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: អយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ផ្លូវលេខ: 5
ឃុំ/សង្កាត់: អូរអំបិល
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: សិរីសោភ័ណ
រាជធានី/ខេត្ត: បន្ទាយមានជ័យ
លេខទូរស័ព្ទ: 012334339
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ក្រុមមេធាវី អិន ៣ ហឺរ៉ាយហ្សិនขIn 3 Horizon Law Group
ផ្ទះលេខ: 52
ផ្លូវលេខ: 10mthmey
ភូមិ: Bayab
ឃុំ/សង្កាត់: ភ្នំពេញថ្មី
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: សែនសុខ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 011686896
ម៉ែល: n3horizon@yahoo.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: មន្ទីរសារការី សេដ្ឋាវិទូ
ផ្ទះលេខ: 64
ផ្លូវលេខ: 294
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023213368
ម៉ែល: info@shnotary.asia
គេហទំព័រ: http://www.shnotary.asia
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: អេច អ៊ឹម អិល ឡ គ្រុប
ផ្ទះលេខ: 11
ផ្លូវលេខ: 51
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023220900
ម៉ែល: info@hml.com.kh
គេហទំព័រ: www.hml.com.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ការិយាល័យមេធាវី ប៊ុន និងសហការី
ផ្ទះលេខ: 29
ផ្លូវលេខ: 294
ឃុំ/សង្កាត់: ទន្លេបាសាក់
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023999567 012817817
ម៉ែល: info@bun-associates.com
គេហទំព័រ: http://www.bun-associates.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: អៀង សូទ្រី មានរថយន្តទេសចរណ៍សម្រាប់ជួល
ផ្លូវលេខ: 2
ឃុំ/សង្កាត់: រវៀង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: សំរោង
រាជធានី/ខេត្ត: តាកែវ
លេខទូរស័ព្ទ: 098907711 090907711 077600338
គេហទំព័រ: https://web.facebook.com/eang.sotry
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Marque
ផ្ទះលេខ: 106
ផ្លូវលេខ: 304
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ២
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 012954578
ម៉ែល: marque.creativedesign@gmail.com
គេហទំព័រ: https://web.facebook.com/marquecreativedesign.kh/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: មន្ទីរសារការីអង្គរ
ផ្ទះលេខ: 1F
ផ្លូវលេខ: 99
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងត្របែក
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023901206
ម៉ែល: info@angkornotary.com.kh
គេហទំព័រ: www.angkornotary.com.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: Brown Raintree
ផ្លូវលេខ: Preah Ang Duong St. (110)
ឃុំ/សង្កាត់: វត្ដភ្នំ
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 098999318
គេហទំព័រ: browncoffee.com.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: គុយទាវ យិនតាពណ៌
ផ្លូវលេខ: ត្រសក់ផ្អែម 63
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងរាំង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនពេញ
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 092786508 077229433
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/YentafoThePinkNoodle/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: បឹងហ្គាឡូ តាខ្លុយ ទិព្វ
ផ្ទះលេខ: ៣១
ផ្លូវលេខ: មិត្តភាព
ក្រុម:
ភូមិ: អូរត្រេះ
ឃុំ/សង្កាត់:
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ព្រះសីហនុ
រាជធានី/ខេត្ត: ព្រះស៊ីហនុ
លេខទូរស័ព្ទ: 011363232
ម៉ែល: bungalowtakloytip@gmail.com
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/1692405677694609/photos/a.1692406174361226.1073741826.1692405677694609/1893192710949237/?type=1&theater
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: សាលាដំបូងខេត្តតាកែវ (តុលាការ)
ឃុំ/សង្កាត់: រកាក្រៅ
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនកែវ
រាជធានី/ខេត្ត: តាកែវ
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: មន្ទីរពិសោធន៍មូលមិត្ត
ផ្ទះលេខ: 103
ផ្លូវលេខ: 110
ភូមិ: ថ្នល់បែក
ឃុំ/សង្កាត់: រកាក្រៅ
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនកែវ
រាជធានី/ខេត្ត: តាកែវ
លេខទូរស័ព្ទ: 011320110 016320110
ម៉ែល: yim586@yahoo.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: អ័រគីដេកាហ្វេ
ផ្ទះលេខ: 103
ផ្លូវលេខ: 110
ភូមិ: ថ្នល់បែក
ឃុំ/សង្កាត់: រកាក្រៅ
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ដូនកែវ
រាជធានី/ខេត្ត: តាកែវ
លេខទូរស័ព្ទ: 086990708 099990708 092990708
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ការិយាល័យមេធាវី តុលា និង ភិរម្យ-Tola & Phyrum
ផ្ទះលេខ: 08AE
ផ្លូវលេខ: 261
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងសាឡាង
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ទួលគោក
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 098 345 995
ម៉ែល: chhivphyrum@gmail.com
គេហទំព័រ: http://tolaphyrum.com
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: មន្ទីរ សារការី អេស ខេ វ៉ាយ
ផ្ទះលេខ: 37A
ផ្លូវលេខ: 288
ក្រុម: មន្ទីរសារការី
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 023972333 ,012927072 ,012309115 016975222 015886886 061886886
ម៉ែល: info@sky-notary.com
គេហទំព័រ: http://www.sky-notary.com/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ឌី អេស ភី ជី ពិគ្រោះយោបល់
ផ្ទះលេខ: 41B
ផ្លូវលេខ: 608
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកក់ទី ១
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ទួលគោក
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 0887777715
ម៉ែល: sonton_heng@hotmail.com
គេហទំព័រ: www.bakc.org.kh
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: ធនាគារ អេ ប៊ី អេ (សាខា ផ្សារធំថ្មី)
ផ្ទះលេខ: 443A
ផ្លូវលេខ: ព្រះមុនីវង្ស 93
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងព្រលឹត
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ៧មករា
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 098203199
គេហទំព័រ: https://www.ababank.com/en/about-aba/about-us/
Open with google map  

ឈ្មោះអាជីវកម្ម: សកាហ្វេ/Sor Coffee
ផ្ទះលេខ: 64A
ផ្លូវលេខ: 360
ឃុំ/សង្កាត់: បឹងកេងកងទី ៣
ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង: ចំការមន
រាជធានី/ខេត្ត: រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ: 015531888
គេហទំព័រ: https://www.facebook.com/sorcoffee/
Open with google map  

Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 25170906, Online: 413, Today: 19871, Yesterday: 60740, This week: 209102
Web Design: CITA