ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ប្រកាសលេខ ៦៤៥៧ ប្រក ស្តីពីការបង្កើតឯកសណ្ឋាន និងសញ្ញាសម្គាល់ សម្រាប់និស្សិត​និងសិស្សនគរបាលជាតិនៃបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា (៦៤៥៧/០៧១៩) 24-Jul-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៥៩ ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ដល់ឧត្តមសេនីយ៍ទោ មាស សម្បត្តិ នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ (០៥៩/០១១៩) 12-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៦១ ស្តីពី ការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌលោក វ៉ា វិចិត្រា នៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ ក្រសួងមហាផ្ទៃ មកឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិ​ (០៦១/០១១៩) 12-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អនក្រ.បក ស្តីពី ការដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍មន្រ្តី​នគរបាលជាតិ​កម្ពុជា (០២៧/០១១៩) 11-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងមុខតំណែងមន្រ្តីនគរបាលជាតិ (០២១/០១១៩) 11-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងមុខតំណែងមន្រ្តីនគរបាលជាតិ (០១៦/០១១៩) 09-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០០៩ ស្តីពីការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌលោក សុខ សុមនា ពីឋានន្តរស័ក្តិ​អភិបាលថ្នាក់លេខ២ ក្របខ័ណ្ឌអភិបាលមន្រ្តីរាជការក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាមកឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី អត្តលេខ ៨៥៨៨៨ នាយនគរបាលថ្នាក់ ឧត្តមសេនីយ៍ ក្របខ័ណ្ឌនគរបាជាតិ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ (០០៩/០១១៩) 02-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៩៤ ស្ដីពី ការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ០៣ រូប (១៣៤/១២១៨) 13-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៧២ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្ដមសេនីយ៍ទោ ដល់នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្ដមសេនីយ៍ ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ០៣ រូប (១៣៧២/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១៣១៨ ស្ដីពី ការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌលោក ហ៊ុយ ប៉ូលីន នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្ដមសេនីយ៍ ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ(១៣១៨/‌១១១៨) 28-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១៣១២ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្ដមសេនីយ៍ឯក ដល់ឧត្ដមសេនីយ៍ទោ សៀន សុវណ្ណា នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្ដមសេនីយ៍ ក្រុមខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ(១៣១២/១១១៨) 27-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១៣១៣ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លី សុង (LIXONG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៣១៣/១១១៨) 27-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៩១៨/៩៥៤ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្ដរស័ក្ដិ ដល់នាយនគរបាល ថ្នាក់ឧត្ដមសេនីយ៍ ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្ដីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ចំនួន ៤៤ រូប (៩៥៤/០៩១៩) 14-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៥៣ ស្ដីពី ការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌឯកឧត្ដម ជា សុធន នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្ដមសេនីយ៍ ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា(១២៥៣/១១១៨) 13-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៥៤ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្ដមសេនីយ៍ត្រី ដល់វរសេនីយ៍ឯក សរ ខន្តី នាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់ ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ(១២៥៤/១១១៨) 13-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៥៥ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្ដមសេនីយ៍ទោ ដល់នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្ដមសេនីយ៍ ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ០៥ រូប (១២៥៥/១១១៨) 13-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៥៦ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្ដមសេនីយ៍ត្រី ដល់នាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់ ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ១៥ រូប (១២៥៦/១១១៨) 13-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៥៧ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្ដមសេនីយ៍ត្រី ដល់នាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់ ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ១៧ រូប(១២៥៧/១១១៨) 13-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៣២ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្ដមសេនីយ៍ត្រី ដល់នាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់ ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ៣៧ រូប (១២៣២/១១១៨) 12-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៣៣ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ដល់នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្ដមសេនីយ៍ និងនាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់ ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ៦២ រូប(១២៣៣/១១១៨) 12-Nov-2018
ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ នស​/រកត​/១១១៨​/១២០៣​ ស្ដីពី​ ការផ្ទេរ​ក្របខ័ណ្ឌ​លោក​ សួ​ សែ​ នាយ​នគរបាល​ថ្នាក់​ឧត្តមសេនីយ៍​ ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ​កម្ពុជា​ នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ (១២០៣​/១១១៨) 06-Nov-2018
ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ នស​/រកត​/១១១៨​/១២០៤​ ស្ដីពី​ ការផ្ទេរ​ក្របខ័ណ្ឌ​ឯកឧត្តម​ ចាន់​ គី​មសេង​ នាយ​នគរបាល​ថ្នាក់​ ឧត្តមសេនីយ៍​ ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ​កម្ពុជា​ (១២០៤/១១១៨) 06-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២០៥ ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្តមសេនីយ៍ឯកដល់ឧត្តមសេនីយ៍ទោ ប៊ិន មណីរដ្ឋ នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ(១២០៥/១១១៨) 06-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១១៨២ ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្តមសេនីយ៍ទោដល់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ប៉ឹង បូរ៉ា នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ (១១៨២/១១១៨) 03-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១១៨០ ស្តីពី ការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌលោក រេន ស៊ូត្ថារិទ្ធី នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ នៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជា ក្រសួងមហាផ្ទៃ (១១៨០/១១១៨) 03-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១១៨១ ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីដល់វរសេនីយ៍ឯក ពត សាវិន នាយនគរបាលជាតិជាន់ខ្ពស់ ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ(១១៨១/១១១៨) 03-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០១៨/១១៤៦ ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ ឧត្តមសេនីយ៍ទោដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី យុន លីនណេរ៉ូ នាយនគរបាលថ្នាក់ ឧត្តមសេនីយ៍ ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ(១១៤៦/១០១៨) 30-Oct-2018
ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ នស​/រកត​/១០១៨​/១១០៦​ ស្ដីពី​ ការ​ដំឡើង​ឋាន​ន្ដ​រស័​ក្ដិ​ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក​ដល់​នាយ​នគរបាល​ថ្នាក់​ឧត្តមសេនីយ៍​ ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​នគរបាល​ជាតិ​កម្ពុជា​ នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ ចំនួន​ ០២​ រូប​ (១១០៦/១០១៨) 19-Oct-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០១៨/១១០៧ ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្ដរស័ក្ដិ ឧត្តមសេនីយ៍ឯកដល់ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អៃ សុខខេម៉ា នាយនគរបាលថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ (១១០៧/១០១៨) 19-Oct-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០១៨/១១០៨ ស្ដីពី និយ័តកម្មតម្លើងថ្នាក់ និងឋានន្ដរស័ក្ដិ ដល់មន្ត្រីរាជការ ៣៥ រូប នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ ក្រសួងមហាផ្ទៃ (១១០៨/១០១៨) 19-Oct-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17076791, Online: 243, Today: 2781, Yesterday: 30354, This week: 33135
Web Design: CITA