ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៩/២២១ ស្តីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍ ចំពោះ លោកជំទាវ គឹម សេដ្ឋានី (២២២/០២១៩) 14-Feb-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៦២ ស្តីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន​ នូវ​គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចំនួន ១៤២រូប (០៦២/០១១៩) 12-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៤៣ ស្តីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន​ នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះឯកឧត្តម ឧកញ៉ា លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី កញ្ញា ឧបាសក ឧបាសិកា និងព្រះសង្ឃ ចំនួន ៦៧រូប/អង្គ (០៤៣/០១១៩) 10-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៤៤ ស្តីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន​ នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះឯកឧត្តម ឧកញ៉ា លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី កញ្ញា ឧបាសក ឧបាសិកា និងព្រះសង្ឃ ចំនួន ៦២រូប/អង្គ (០៤៤/០១១៩) 10-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០១២ ស្តីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន ជាកិច្ចបច្ឆាមរណៈចំពោះ សពព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកា សុខ ជុំ នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស សម្តេចព្រះមហាក្សត្រយានី ព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស នារីរ័ត្ន ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍ (០១២/០១១៩) 03-Jan-2019
ฺព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០១០ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាននូវគ្រឿងឥស្សរិយយស សហមេត្រី ថ្នាក់ មហាសេនា ចំពោះអស់លោក និងលោកស្រីចំនួន ០៨រូប (០១០/០១១៩) 02-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០១១ ស្តីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់សេនា ចំពោះ អស់លោក ចំនួន ០៣រូប (០១១/០១១៩) 02-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៩ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៧៩/១២១៨) 29-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៨០ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៨០/១២១៨) 29-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៨១ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៨១/១២១៨) 29-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦២ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស សហមេត្រី ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍ចំពោះលោក Philippe Steinments (១៤៦២/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៣ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៣/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៤ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៤/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៥ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៥/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៦ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៦/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៧ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៦៧/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៥៦ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាននូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៥៦/១២១៨) 27-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៥៧ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាននូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៥៧/១២១៨) 27-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៤៤ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាននូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៤៤/១២១៨) 25-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៤៨ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទានូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៤៨/១២១៨) 25-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៤៩ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទានូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៤៩/១២១៨) 25-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤២៧ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស សហមេត្រី តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ អស់លោក ចំនួន ២៨ រូប(១៤២៧/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤២៨ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ អស់លោក លោកស្រី ឧបាសក និងឧបាសិកា ចំនួន ០៥ រូប (១៤២៨/១៤២៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤២៩ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចំនួន ២៤ រូប (១៤២៩/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣០ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមលំដាប់ថ្នាក់ចំពោះ លោកជំទាវ អស់លោក និងលោកស្រី ចំនួន ២០ រូប (១៤៣០/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៣ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស តាមលំដាប់ថ្នាក់ចំពោះ ឯកឧត្ដម និងអស់លោក ចំនួន ០៧ រូប(១៤១៣/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៩៥ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ ធិបឌិន្ទ ចំពោះ លោក សុខ សាវណ្ណ (១៣៩៥/‌១២១៨) 13-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៩៦ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌ តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ អស់លោក ចំនួន ០២ រូប(១៣៩៦/១២១៨) 13-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៩៧ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ មហាសេនា ចំពោះ ព្រះសង្ឃ និងអស់លោក ចំនួន ០៣ អង្គ/រូប (១៣៩៧/១២១៨) 13-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៩៨ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ អស់លោក និងលោកស្រី ចំនួន ១៥ រូប (១៣៩៨/១២១៨) 13-Dec-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 10679055, Online: 160, Today: 2071, Yesterday: 14129, This week: 45280
Web Design: CITA