ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៩/១៧៩៣ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារ មហាឧបាសិកា ប៊ុន ស៊ាងលី ជា អ្នកឧកញ៉ា ព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកា ធម្មញ្ញាណវិវឌ្ឍនា ប៊ុន ស៊ាងលី (១៧៩៣/១១១៩) 30-Nov-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៦២ ស្តីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន​ នូវ​គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចំនួន ១៤២រូប (០៦២/០១១៩) 12-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៤៣ ស្តីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន​ នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះឯកឧត្តម ឧកញ៉ា លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី កញ្ញា ឧបាសក ឧបាសិកា និងព្រះសង្ឃ ចំនួន ៦៧រូប/អង្គ (០៤៣/០១១៩) 10-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០៤៤ ស្តីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន​ នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះឯកឧត្តម ឧកញ៉ា លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី កញ្ញា ឧបាសក ឧបាសិកា និងព្រះសង្ឃ ចំនួន ៦២រូប/អង្គ (០៤៤/០១១៩) 10-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០១២ ស្តីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន ជាកិច្ចបច្ឆាមរណៈចំពោះ សពព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកា សុខ ជុំ នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស សម្តេចព្រះមហាក្សត្រយានី ព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស នារីរ័ត្ន ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍ (០១២/០១១៩) 03-Jan-2019
ฺព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០១០ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាននូវគ្រឿងឥស្សរិយយស សហមេត្រី ថ្នាក់ មហាសេនា ចំពោះអស់លោក និងលោកស្រីចំនួន ០៨រូប (០១០/០១១៩) 02-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០១១ ស្តីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់សេនា ចំពោះ អស់លោក ចំនួន ០៣រូប (០១១/០១១៩) 02-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៤៤ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទាននូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៤៤/១២១៨) 25-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៤៨ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទានូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៤៨/១២១៨) 25-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៤៩ ស្តីពីការប្រោសព្រះរាជទានូវគ្រឿងឥស្សរិយយស (១៤៤៩/១២១៨) 25-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤២៧ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស សហមេត្រី តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ អស់លោក ចំនួន ២៨ រូប(១៤២៧/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤២៨ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ អស់លោក លោកស្រី ឧបាសក និងឧបាសិកា ចំនួន ០៥ រូប (១៤២៨/១៤២៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤២៩ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ចំនួន ២៤ រូប (១៤២៩/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣០ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមលំដាប់ថ្នាក់ចំពោះ លោកជំទាវ អស់លោក និងលោកស្រី ចំនួន ២០ រូប (១៤៣០/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៣ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស តាមលំដាប់ថ្នាក់ចំពោះ ឯកឧត្ដម និងអស់លោក ចំនួន ០៧ រូប(១៤១៣/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៩៥ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ ធិបឌិន្ទ ចំពោះ លោក សុខ សាវណ្ណ (១៣៩៥/‌១២១៨) 13-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៩៦ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌ តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ អស់លោក ចំនួន ០២ រូប(១៣៩៦/១២១៨) 13-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៩៧ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ មហាសេនា ចំពោះ ព្រះសង្ឃ និងអស់លោក ចំនួន ០៣ អង្គ/រូប (១៣៩៧/១២១៨) 13-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៩៨ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ អស់លោក និងលោកស្រី ចំនួន ១៥ រូប (១៣៩៨/១២១៨) 13-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៩៩ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌតាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះព្រះសង្ឃ និងលោកស្រី ចំនួន ០២ អង្គ/រូប (១៣៩៩/១២១៨) 13-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៦៤ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស សហមេត្រី ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍ ចំពោះ អស់លោក និងលោកស្រី ចំនួន ១២ រូប (១៣៦៤/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៦៥ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ អស់លោក និងលោកស្រី ចំនួន ២៣ រូប(១៣៦៤/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៦៦ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ មហាសេនា ចំពោះ អស់លោក ចំនួន ០២រូប(១៣៦៦/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៧១ ស្តីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមលំដាប់ថ្នាក់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក និងលោកស្រី ចំនួន (៩២រូប) (១៣៧១/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៤៥ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស ជាតូបការ ចំពោះលោកជំទាវ ឡៃ គីមហុង ប៊ុន សេង(១៣៤៥/១២១៨) 01-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៤៦ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះលោកជំទាវ និងអស់លោក ចំនួន ១២ រូប(១៣៤៦/១២១៨) 01-Dec-2018
KRET NS/KRT/1218/1349 NOMMONS HANORABLE Ngunyen Hoa Binh, Commandeur de I' Order Royal du Sahamétrei, en témoignage de Notre haute considération. 01-Dec-2018
KRET NS/KRT/1218/1350 NOMMONS Hanorable Khamphane Sitthidampha, Commandeur de I' Order Royal du Sahamétrei, en témoignage de Notre haute considération. 01-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៥១ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ សម្ដេចព្រះមហិស្សរា នរោត្ដម ច័ក្រពង្ស និងឯកឧត្ដម សំ ព្រហ្មនា (១៣៥១/១២១៨) 01-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៥២ ស្ដីពី ការប្រោសព្រះរាជទាន នូវគ្រឿងឥស្សរិយយស តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំពោះ អ្នកម្នាង ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ អស់លោក និងកញ្ញា ចំនួន ២០ រូប (១៣៥២/១២១៨) 01-Dec-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17076896, Online: 233, Today: 2886, Yesterday: 30354, This week: 33240
Web Design: CITA