ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១១៩/០០១ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម​ដល់លោក អ៊ូ អ៊ីនវ៉ាង (WU YUNWANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១៤ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៧៧ នៅខេត្តជាំងស៊ី សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (០០១/០១១៩) 01-Jan-2019
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១០១៨/១០៧២ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម​ដល់ លោក ឈិន ជឹងគូ (CHEN,CHENG-KU)ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់ (១០៧២/១០១៨) 01-Oct-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១១២ អនក្រ.បក ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ(១១២/០៨១៨) 30-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨១៨/៨៣៩ ស្តីពី ការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក យឹន ចឹងថាង (Ren ZHENGTANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន ដោយសុំប្តូរឈ្មោះមកជាឈ្មោះ យឹន ឈិនយ៉ាង (REN CHENYANG)(៨៣៩/០៨១៨) 14-Aug-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៥១៨/៦០០ ស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យលះបង់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដល់កញ្ញា តាំង គុយអេងហ្វ្រែន សឺសសារ៉ា ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិខ្មែរ ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅប្រទេសសិង្ហបុរី (៦០០/០៥១៨) 31-May-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៥១៨/៤៩៩ ស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យលះបង់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ ដល់អ្នកស្រី នួន រស្មី ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិខ្មែរ ដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (៤៩៩/០៥១៨) 10-May-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៥១៨/៥០០ ស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យលះបង់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ ដល់អ្នកស្រី ចាន់ ជី ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិខ្មែរ ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅប្រទេស សិង្ហបុរី (៥០០/០៥១៨) 10-May-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៥១៨/៥០១ ស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យលះបង់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ ដល់អ្នកស្រី លី ជៀនវៃ ជនជាតិចិន សញ្ជាតិខ្មែរ ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (៥០១/០៥១៨) 10-May-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៥១៨/៤៨៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មជាចង្កោមគ្រួសារដល់គ្រួសារលោក គឹម ហៀង ជនជាតិវៀតណាម សញ្ជាតិវៀតណាម (៤៨៧/០៥១៨) 08-May-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៥១៨/៤៨៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មជាចង្កោមគ្រួសារលោក គឹម សារ៉េត ជនជាតិវៀតណាម សញ្ជាតិវៀតណាម (៤៨៨/០៥១៨) 08-May-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៥១៨/៤៨៩ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មជាចង្កោមគ្រួសារដល់គ្រួសារដល់ គឹម សាន ជនជាតិវៀតណាម សញ្ជាតិវៀតណាម (៤៨៩/០៥១៨) 08-May-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១៨/៤៤៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ាន យិន ជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា សញ្ជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា ដោយប្ដូរមកជាឈ្មោះ យ៉ុង ហេង (៤៤៨/០៤១៨) 26-Apr-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១៨/៤៤៩ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក យ៉ាង ស៊ុនឈាន ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់ (៤៤៩/០៤១៨) 26-Apr-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១៨/៤៥០ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក យ៉ាង ស៊ុនហ្គូ ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់ (៤៥០/០៤១៨) 26-Apr-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤១៨/៤៥១ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន ជុនវី ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់ (៤៥១/០៤១៨) 26-Apr-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/៣២៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក អេឡេន កាន់លន់វូ ជនជាតិអាមេរិក សញ្ជាតិអាមេរិក (៣២៧/០៣១៨) 21-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/៣០១ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ចិន យុនហៃ (CHEN YUANHAI) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (៣០១​/០៣១៨) 19-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/២៨៦ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ព្រុំ សីហា (PROM SEYHA) ជនជាតិវៀតណាម សញ្ជាតិវៀតណាម (២៨៦/០៣១៨) 10-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/២៨៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូនីយកម្មដល់លោក ព្រុំ វ៉ាន់ថា (PROM VANTHA) ជនជាតិវៀតណាម សញ្ជាតិវៀតណាម (២៨៧/០៣១៨) 10-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/២៨៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់កញ្ញា ព្រុំ ស្រីធា (PROM SREYTHEA) ជនជាតិវៀតណាម សញ្ជាតិវៀតណាម (២៨៨/០៣១៨) 10-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/២៨៩ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មជាចង្កោមគ្រួសារដល់គ្រួសារលោក ព្រុំ បូរ (PROM BO) ជនជាតិវៀតណាម សញ្ជាតិវៀតណាម (២៨៩/០៣១៨) 10-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/២៩០ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មជាចង្កោមគ្រួសារ ដល់គ្រួសារលោក ភួង ពៅ (PHUONG POV) ជនជាតិវៀតណាម សញ្ជាតិវៀតណាម (២៩០/០៣១៨) 10-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/២៨១ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មជាចង្កោមគ្រួសារ ដល់គ្រួសារលោក ភួង វណ្ណា (PHOUNG VANNA) ជនជាតិវៀតណាម សញ្ជាតិវៀតណាម (២៨១/០៣១៨) 10-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/២៨២ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឡាំង ទៀង (LAN TIEN) ជនជាតិវៀតណាម សញ្ជាតិវៀតណាម (២៨២/០៣១៨) 10-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/២៨៣ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ភួង សោភា (PHOUNG SOPHEA) ជនជាតិវៀតណាម សញ្ជាតិវៀតណាម (២៨៣/០៣១៨) 10-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/២៨៤ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ភួង សីហា (PHOUNG SEYHA) ជនជាតិវៀតណាម សញ្ជាតិវៀតណាម (២៨៤/០៣១៨) 10-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៨/២៨៥ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មជាចង្កោមគ្រួសារ ដល់គ្រួសារលោក ភួង ថាញ់ (PHURNG THANH) ជនជាតិវៀតណាម សញ្ជាតិវៀតណាម (២៨៥/០៣១៨) 10-Mar-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/១៧៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជតូបនីយកម្មដល់លោក ជួង ចូវវិន (CHUANG CHOU-WEN) ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់ (១៧៨/០២១៨) 18-Feb-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/២០១ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់កញ្ញា លី មីងមីង (LY MENGMENG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (២០១/០២១៨) 17-Feb-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០២១៨/២០២ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក ហ្វាង លីជុន (FANG LIJUN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន ដោយប្តូរមកជាឈ្មោះ ហ្វាង សុធី (FANG SOTHY) (២០២/០២១៨) 17-Feb-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17078517, Online: 264, Today: 4507, Yesterday: 30354, This week: 34861
Web Design: CITA