ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ប្រកាសលេខ ៥៩៣ សហវ.ប្រក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ(៥៩៣/០៦១៨) 26-Jun-2018
ប្រកាសលេខ ៣៣៣ សហវ.ប្រក ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការរៀបចំការចុះឈ្មោះគណនេយ្យករជំនាញនិងសវនករប្រតិស្រុត ប្រចាំវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជំនាញ និងសវនករកម្ពុជា (អាណត្តិទី៥)(៣៣៣/០៣១៨) 27-Mar-2018
ប្រកាសលេខ ៦៣៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី លក្ខណវិនិច្ឆ័យនៃការកាន់បញ្ជិកាគណនេយ្យមិនត្រឹមត្រូវ និង នីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធអប្បបរមា (៦៣៨/០៧១៧) 29-Jun-2017
ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម​(០០៦/០៤១៦) 11-Apr-2016
​អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣ អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​នីតិវិធី នៃ​ការបង្កើត ការរៀបចំ និង​ការ​ប្រ​ព្រឹ​ត្ដទៅ នៃ​គណៈកម្មាធិការ​លទ្ធកម្ម និង​អង្គភាព​លទ្ធកម្ម​(១៣/០២១៥) 23-Feb-2015
អនុក្រឹត្យលេខ ៨៧៣ អនក្រ.តត ស្ដីពីជូនមេដាយការងារ 04-Jun-2014
ច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ(០៤/០១១២) 14-Jan-2012
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៣អនក្រ.បក ស្ដីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួង ការពារជាតិ 06-Feb-2009
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១១២​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង និង​នាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ នៃ​ក្រសួង​ធម្មការ និង​សាសនា​ 28-Jul-2008
អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៧ ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច 30-Nov-2006
ច្បាប់ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ១៨ នៃច្បាប់ស្តីពីសវនកម្ម​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(២៤/០៨០៦) 30-Aug-2006
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៧៧ អនក្រ​.​បក ស្តីពី​ការបង្កើត​នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង នៃ​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ ​ 07-Aug-2006
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៦៧ ​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង នៃ​ក្រសួងទេសចរណ៍​ ​ 19-Jul-2006
អនុក្រឹត្យេលខ ៥៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតនាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​នៃក្រសួងធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម 29-May-2006
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៦ អនក្រ.បក ស្តីពិការបង្កើតនាយកដ្ឋានសវកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងព័ត៌មាន 11-May-2006
អនុក្រឹត្យលេខ ២២ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត​នាយកដ្ឋានផ្ទៃក្នុង​ក្រសួងមហាផ្ទៃ 02-Mar-2006
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត​នាយកដ្ឋាន​សនវកម្ម​ផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងសុខាភិបាល​ 21-Feb-2006
អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត​នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 17-Feb-2006
អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត​នាយកដ្ឋានសនវកម្មផ្ទៃក្នុង​ នៃក្រសួងបរិស្ថាន​ 17-Feb-2006
អនុក្រឹត្យលេខ ១២ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត​នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង និងនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃក្រសួងកិច្ចការនារី 16-Feb-2006
អនុក្រឹត្យលេខ ០៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត​នាយកដ្ឋានសវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងផែនការ​ 31-Jan-2006
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៤១ ​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង នៃ​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ​និង​ថាមពល​ 16-Dec-2005
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣៩ ​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង នៃ​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​ ​ 09-Dec-2005
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២០​ អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង នៃ​ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ 17-Oct-2005
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩៤​ អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង នៃ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​ 27-Jul-2005
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩២​ អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង នៃ​ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ 25-Jul-2005
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៨៣ ​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ក្រមសីលធម៌​សម្រាប់​គណនេយ្យករ​ជំនាញ និង​សវន​ករ​ប្រតិ​ស្រុត​ 17-Jun-2005
អនុក្រឹត្យលេខ ៤០ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​នៅតាមបណ្តា ស្ថាប័ន ក្រសួង និង​សហគ្រាសសាធារណៈ 15-Feb-2005
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យជំនាញ និង​សវនករកម្ពុជា (០១៨/០៣០៣) 19-Mar-2003
អនុក្រឹត្យលេខ ១១ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ 07-Mar-2003
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17076580, Online: 220, Today: 2570, Yesterday: 30354, This week: 32924
Web Design: CITA