ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ន​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ (០០៣/០១១៩) 24-Jan-2019
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា ៤៥ថ្មី (ស្ទួន) នៃច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ (០០១/០១១៩) 02-Jan-2019
សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៧ សសរ ស្តីពីការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទ នៃការបោះឆ្នោតលើកទី៣ ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ (០៧៧/១០១៨) 30-Oct-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៩៦/០០៤/២០១៨ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ លើសំណុំរឿងលេខ ៣៥៤/០០៥/២០១៨ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ (ការបោះឆ្នោត) 15-Aug-2018
សេចក្តីណែនាំលេខ ០០១ ស្តីពីការផ្អាកលក់ដូរ និងពិសារគ្រឿងស្រវឹងនៅមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨ 06-Jul-2018
សេចក្ដីសម្រេចលេខ ២២ សសរ ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ប្រឡង់ដៃពាក់សម្គាល់កម្លាំងប្រជាការពារ ក្នុងយុទ្ធនាការការពារការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី ៦ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨(០២២/០៤១៨) 11-Apr-2018
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សា​ក្រុង ក្រុមប្រឹក្សា​ស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ​ (០១៣/១០១៧) 25-Oct-2017
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ (០១២/១០១៧) 25-Oct-2017
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា​ (០១១/១០១៧) 25-Oct-2017
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត​ (០១០/០៧១៧) 25-Oct-2017
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ (០០៧/០៧១៧) 28-Jul-2017
ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា (០០៦/០៧១៧) 21-Jul-2017
សេចក្តីណែនាំលេខ ០១ សណន ស្តីពីការពង្រឹងវិធានការការពារសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងសុវត្ថិភាព​សម្រាប់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ២០១៧ 16-May-2017
បទបញ្ជានិងនីតិវិធី​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ 23-Mar-2017
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពី គណបក្សនយោបាយ(០០៣/០៣១៧) 07-Mar-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៥/០២៥/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣៤២/០៨០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ 03-Mar-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៤/០២៤/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣២៧/០៦៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ 09-Feb-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨១/០២១/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧លើសំណុំរឿងលេខ ៣២៨/០៦៦/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣២៩/០៦៧/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣៣០/០៦៨/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ 09-Feb-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨២/០២២/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣៣១/០៦៩/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣៣២/០៧០/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣៣៣/០៧១/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣៣៤/០៧២/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣៣៥/០៧៣/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣៣៦/០៧៤/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣៣៧/០៧៥/២០១៧ និង 09-Feb-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨៣/០២៣/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧លើសំណុំរឿងលេខ ៣៣៩/០៧៧/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣៤០/០៧៨/២០១៧ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ 09-Feb-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៩/០១៩/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣២២/០៦០/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ 08-Feb-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨០/០២០/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧លើសំណុំរឿងលេខ ៣២៤/០៦២/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ 08-Feb-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៥/០១៥/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣១៦/០៥៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ 07-Feb-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៦/០១៦/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧លើសំណុំរឿងលេខ ៣១៧/០៥៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ 07-Feb-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៧/០១៧/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣១៨/០៥៦/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣១៩/០៥៧/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣២០/០៥៨/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣២១/០៥៩/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ 07-Feb-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៨/០១៨/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧លើសំណុំរឿងលេខ ៣២៥/០៦៣/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣២៦/០៦៤/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ 07-Feb-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧២/០១២/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧សំណុំរឿងលេខ ៣០៤/០៤២/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣០៥/០៤៣/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣០៦/០៤៤/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣០៧/០៤៥/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣០៨/០៤៦/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ 04-Feb-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៣/០១៣/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ៣០៩/០៤៧/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣១០/០៤៨/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣១១/០៤៩/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣១២/០៥០/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣១៣/០៥១/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣១៤/០៥២/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣១៥/០៥៣/២០១៧ 04-Feb-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧៤/០១៤/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧លើសំណុំរឿងលេខ ២៩៨/០៣៦/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ២៩៩/០៣៧/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣០០/០៣៨/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣០១/០៣៩/២០១៧ សំណុំរឿងលេខ ៣០២/០៤០/២០១៧ និងសំណុំរឿងលេខ ៣០៣/០០៤១/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នា 04-Feb-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៧១/០១១/២០១៧ កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ លើសំណុំរឿងលេខ ២៩៧/០៣៥/២០១៧ ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ 03-Feb-2017
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17078194, Online: 296, Today: 4184, Yesterday: 30354, This week: 34538
Web Design: CITA