ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការប្រើប្រាស់​គណនីឯកជនភាវូនីយកម្ម​ សហគ្រាសសាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល (០៣៩/០៣១៩) 03-Aug-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា​ (០៣៥/០៣១៩) 04-Mar-2019
ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​លេខ​ ២១៥​ សហវ.ប្រក​ ស្តី​ពី​ ការបង្កើត​រជ្ជ​ទេយ្យ​របុ​រេ​ប្រទាន​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៨​ នៅ​នាយកដ្ឋាន​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ នៃ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និងកីឡា​ (២១៥​/០៣១៨​) 01-Mar-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា​ (០៣៤/០២១៩) 14-Feb-2019
សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១ សសរ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ (០១១/០២១៩) 12-Feb-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ អនក្រ.បក ស្តីពីផ្ទេរឥណទានថវិកា (០២៨/០២១៩) 01-Feb-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៤ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៩៤/១២១៨) 28-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៥ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៩៥/១២១៨) 28-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៩៦​/១២១៨) 28-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩១ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៩១/១២១៨) 28-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩០ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៩០/១២១៨) 28-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩២ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៩២/‌១២១៨) 28-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៣ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៩៣/១២១៨) 28-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨២ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា(១៨២/១២១៨) 26-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៣ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការបែងចែកឥណទានចំណូលថវិកាថ្នាក់ជាតិតាមជំពូកនៃច្បាប់ ស្ដីពី ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៩ (១៨៣/១២១៨) 26-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៤ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការបែងចែកឥណទានចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិ តាមជំពូកនៃច្បាប់ ស្ដីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៩ (១៨៤/១២១៨) 26-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៥ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៨៥/១២១៨) 26-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៦ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៨៦/១២១៨) 26-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៧ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៨៧/១២១៨) 26-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៨ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា(១៨៨/១២១៨) 26-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៩ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៨៩/១២១៨) 26-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៥ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៧៥/១២១៨) 25-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៦ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៧៥/១២១៨) 25-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៧ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៧៧/១២១៨) 25-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៨ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៧៨/១២១៨) 25-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៩ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៧៩/១២១៨) 25-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨០ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរឥណទានថវិកា (១៨០/១២១៨) 25-Dec-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៩ សហវ ស្តីពី ការកែសម្រួលក្រុមការងារកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបៀវត្ស (០៦៩/១២១៨) 19-Dec-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៨ សហវ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំផែនការមេរួមស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (០៦៨/១២១៨) 17-Dec-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ១៧០ អនក្រ.បក ស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកា(១៧០/១២១៨) 14-Dec-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17102858, Online: 481, Today: 28848, Yesterday: 30354, This week: 59202
Web Design: CITA