ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ប្រកាសលេខ ០៩៨ ស្តីពីក្រមសីលធម៌ជើងសារគយ (០៩៨/០១១៩) 29-Jan-2019
អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចេញ-នាំចូលដើម្បីសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និងពង្រឹងពាណិជ្ជកម្ម និង​ពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងកម្ពុជា (០២៧/០១១៩)​ 28-Jan-2019
សារាចរណែនាំលេខ ០១៤ សហវ ស្តីពី នីតិវិធីគយសម្រាប់ការចូល-ចេញបណ្តោះអាសន្ននៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ភ្ញៀវទេសចរ (០១៤/១២១៨) 31-Dec-2018
ប្រកាសលេខ​ ៧៥៧ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោងបញ្ជរតែមួយជាតិ (៧៥៧/០៨១៨) 29-Aug-2018
សារាចរណែលេខ ០០៧ សហវ ស្តីពីការបង្កើត​ និងការគ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​អគារលក់ទំនិញរួចពន្ធ (០០៧/០៧១៨) 25-Jul-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៨៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួល​អត្រាពន្ធគយ និង​អត្រាអាករ​ពិសេស លើផលិតផលតេលសិលាមួយចំនួន (០៨៦/០៦១៨) 25-Jun-2018
ប្រកាសលេខ ៥៦៩ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះ រវាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា(៥៦៩/០៦១៨) 15-Jun-2018
ប្រកាសលេខ ១៩០ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងកម្មវិធីកំណែទម្រង់និងទំនើបកម្មគយ(១៩០/០២១៨) 22-Feb-2018
ប្រកាសលេខ ១៤៧ សហវ.ប្រក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា(១៤៧/០២១៨) 08-Feb-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០២ សហវ ស្តីពីការតែងតាំង​សមាសភាពគណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃ​សមិទ្ធកម្មុនិងការផ្តល់លើកទឹកចិត្តរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា(០០២/០១១៨) 24-Jan-2018
ប្រកាស​លេខ​ ០០៦​ សហវ​.ប្រក​ ស្តី​ពី​ការតែងតាំង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន​ និង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន​រង​របស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​គយ​និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា​ នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​(០០៦​/០១១៨​) 09-Jan-2018
ប្រកាស​លេខ​ ០០៨​ សហវ.ប្រក​ ស្តី​ពី​ការតែងតាំង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន​ និង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន​រង​ របស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​រតនាគារជាតិ​ នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ (០០៨​/០១១៨​) 09-Jan-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ២៥៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៤ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ២៣៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួន(២៥៦/១២១៧) 29-Dec-2017
ប្រកាសលេខ ១៤២៧ សហវ.ប្រក ស្តីពី ឯកសណ្ឋានជើងសារគយនិងបុគ្គលដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យបំពេញបែបបទគយ (១៤២៧/១២១៧) 21-Dec-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ២១៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​កែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ អត្រាអាករពិសេស និង​អត្រា​អាករនាំចេញលើមុខទំនិញមួយចំនួន 12-Dec-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ៦៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​ដាក់ឲ្យអនុវត្ត​កម្មវិធីកាន់បន្ថយ/លុបបំបាត់ពន្ធគយរបស់​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមនាមវលីនៃតារាងពន្ធគយសុខដុមរបស់អាស៊ាន ឆ្នាំ ២០១២ ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម​ទំនិញ​(០៦៣/០៤១៧) 27-Apr-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​ដាក់ឲ្យអនុវត្ត​កម្មវិធីកាន់បន្ថយ/លុបបំបាត់ពន្ធគយរបស់​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមនាមវលីនៃតារាងពន្ធគយសុខដុមរបស់អាស៊ាន ឆ្នាំ ២០១២ ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម​ទំនិញ(០៦៤/០៤១៧) 27-Apr-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ៦៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​ដាក់ឲ្យអនុវត្ត​កម្មវិធីកាន់បន្ថយ/លុបបំបាត់ពន្ធគយរបស់​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមនាមវលីនៃតារាងពន្ធគយសុខដុមរបស់អាស៊ាន ឆ្នាំ ២០១២ ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម​ទំនិញ​នៅក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីកិច្ចសហប្រត 27-Apr-2017
ប្រកាសលេខ ២៥៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាត្រួតពិនិត្យគយ (២៥៨/០៣១៧) 07-Mar-2017
ប្រកាសលេខ ១៥២៥ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការកែសម្រួលតារាងឧបសម្ព័ន្ធប្រកាសលេខ ១១១៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តារាងពន្ធគយកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៧ 23-Dec-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ២១០ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួល​អត្រាពន្ធគយ និង​អត្រាអាករពិសេស​ និងអត្រាអាករនាំចេញ​លើ​មុខទំនិញមួយចំនួន 06-Oct-2016
អនុក្រឹត្យលេខ​ ១៩២ អ​នក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួល​អត្រាពន្ធគយ និងអត្រាអាករពិសេស​លើមុខទំនិញមួយចំនួន 29-Dec-2015
អនុក្រឹត្យលេខ ១៧១ អនក្រ.បក ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្ត​កម្មវិធី​កាត់បន្ថយ​និង/​ឬ​លុបបំបាត់​ពន្ធគយ​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ស្របតាម​នាមវលី​នៃ​តារាង​ពន្ធគយ​សុខដុម​របស់​អាស៊ាន​ ឆ្នាំ​២០១២​ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ទំនិញ​អាស៊ាន​​​ 11-Dec-2015
អនុក្រឹត្យលេខ ២៣៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួល​អាករពិសេសលើមុខទំនិញ​មួយចំនួន (២៣៩/០៨១៤) 28-Aug-2014
កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីគយ (០១៣/០៦១៤) 14-Jun-2014
ពិធីសារ នៃវិសោធនកម្មលើ អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសាមញ្ញកម្ម និងសុខដុមនីយកម្ម នីតិវិធីគយ(០១៤/០៦១៤) 14-Jun-2014
អនុក្រឹត្យលេខ ៥៦២ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួល​អត្រាអាករពិសេសលើទំនិញមួយចំនួន 11-Dec-2013
អនុក្រឹត្យលេខ​ ៨៨ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការកែសម្រួលអត្រាអាករពិសេស និងអត្រាអាករនាំចេញលើទំនិញមួយចំនួន 11-Jun-2012
ប្រកាសលេខ ៧៧៦ ស្តីពីការកែសម្រួល​បញ្ញត្តិប្រការ ១​ នៃប្រកាសលេខ​៣៨៧ ចុះថ្ងៃទី​ ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការ​កំណត់តម្លៃគិតពន្ធគយលើទំនិញនាំចូល 10-Oct-2011
អនុក្រឹត្យលេខ ២០៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការកែសម្រួល​លើកំណត់​សម្គាល់ II នៃឧបសម្ព័ន្ធ២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ២០៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី​៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ស្តីពីការដាក់​ឲ្យប្រើប្រាស់​បញ្ជីទំនិញហាមឃាត់​និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់ 08-Sep-2011
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17103117, Online: 481, Today: 29107, Yesterday: 30354, This week: 59461
Web Design: CITA