ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៨ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លីវ កៃរ៉ុង (LIU,KAIRONG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ០២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៧៣ នៅខេត្ត Fujian សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៦៨/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៦៩ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ូ ស៊ុនហ៊ូ (SU,SHUNHU) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩០ នៅខេត្ត Fujian សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៦៩/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧០ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន លាំងឈុន (CHEN,LIANGCHUN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ២១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៧៦ នៅខេត្ត Fujian សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧០/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧១ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ទុង ទីងឈឹង (DONG,DINGCHENG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៦៥ នៅខេត្ត JIANGSU សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដោយប្តូរឈ្មោះជា តុង ចំរើន (TONG CHAMROEUN) (១៤៧១/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧២ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឡោ យ៉ុងប៉ាវ (LUO,YONGBAO) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៨២ នៅខេត្ត JIANGSU សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧២/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៣ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ទុងឈុងជឺ (DONG,CHONGZHI) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៨៧ នៅខេត្ត FUJIANសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧៣/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៤ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ួ ហ្វូសាំង (SU,FUXIANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៨៧ នៅខេត្ត FUJIANសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧៤/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៧៥ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ូ ប៊ីងហៃ (SU,BINGHA) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិ St.KITTS AND NEVIS កើតថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៨៨ នៅខេត្ត FUJIANសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៧៥/១២១៨) 28-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣៩ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ហ័ង ជឺហ្វុង (HUANG ZEFENG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៤៣៩/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៤០ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វ៉ាង គ័ហ័រ (WANG,GUOHUA) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨៧ នៅខេត្ត Fujian សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៤០/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣៥ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឆិន យៀនកឺ (CHEN, YANGE) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៤៣៥/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣៤ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ហ័ង ជីឡាំង (HUANG, ZILIANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤៣៤/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣៦ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ហ៊ួរ គួយជុង (HU,GUIZHONG)ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៤៣៦/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក ឈិន ជាំងហ្វុង (CHEN, JIANYOU) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤៣៧/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន ជៀនយ៉ូវ (CHEN, JIANYOU) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤៣៨/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៤ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វ៉ាង ស៊ាំងយ៉ុង (WANG,XIANGRONG)ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤១៤/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៥ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ូ ហៃជីន (SU,HAIJIN)ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤១៥/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៦ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ូ ជៀនវ៉ាង (SU, JIANWANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤១៦/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក ស៊ា វ៉ាន់លី (XIE, WANLI)ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៤១៧/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វ៉ាង ជីងយ៉ុង (WANG, JINGRONG)ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤១៨/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៩ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន ម៉ូឈីង (CHEN, MUQING) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤១៩/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤២០ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក ស៊ូ តុងយ៉ាង (SU, DONGYANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៤២០/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៥៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ជិន ជីនវ៉ៃ (CHEN JINWEI)ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន ដោយប្ដូរឈ្មោះជា ជិន វ៉ៃមីង (CHEN WEIMING)(១៣៥៧/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៥៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ជិន មូលីន (CHEN, MULIN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៣៥៨/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៥៩ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លី ហុងទូ (LI HONGTU) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៣៥៩/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៦០ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន ប៉េងហេង (CHEN, PENG-HENG)ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់(១៣៦០/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៦១ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន គ័នឆាង (CHEN,KUAN-CHANG)ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់(១៣៦១/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៦២ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោកស្រី សៃ វ៉ាងយុឆាន (TSAI WANG, YU-CHARN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់(១៣៦២/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៤៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លីវ ដាវៃ (LIU, DAWEI) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន ដោយប្ដូរឈ្មោះជា មៃខឹ លីវ (MICHAEL LIU)(១៣៤៧/១២១៨) 01-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៤៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ម៉ា ហានប៊ីន (MA HANBIN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន ដោយប្ដូរឈ្មោះជា ម៉ា ហានពីង (MA HANBIN) (១៣៤៨/១២១៨) 01-Dec-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 10679064, Online: 158, Today: 2080, Yesterday: 14129, This week: 45289
Web Design: CITA