ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣៩ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ហ័ង ជឺហ្វុង (HUANG ZEFENG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៤៣៩/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៤០ ស្តីពីការផ្តល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វ៉ាង គ័ហ័រ (WANG,GUOHUA) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន កើតថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨៧ នៅខេត្ត Fujian សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (១៤៤០/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣៥ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឆិន យៀនកឺ (CHEN, YANGE) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៤៣៥/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣៤ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ហ័ង ជីឡាំង (HUANG, ZILIANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤៣៤/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣៦ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ហ៊ួរ គួយជុង (HU,GUIZHONG)ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៤៣៦/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក ឈិន ជាំងហ្វុង (CHEN, JIANYOU) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤៣៧/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤៣៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន ជៀនយ៉ូវ (CHEN, JIANYOU) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤៣៨/១២១៨) 24-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៤ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វ៉ាង ស៊ាំងយ៉ុង (WANG,XIANGRONG)ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤១៤/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៥ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ូ ហៃជីន (SU,HAIJIN)ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤១៥/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៦ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ូ ជៀនវ៉ាង (SU, JIANWANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤១៦/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក ស៊ា វ៉ាន់លី (XIE, WANLI)ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៤១៧/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វ៉ាង ជីងយ៉ុង (WANG, JINGRONG)ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤១៨/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤១៩ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន ម៉ូឈីង (CHEN, MUQING) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៤១៩/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៤២០ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក ស៊ូ តុងយ៉ាង (SU, DONGYANG) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៤២០/១២១៨) 17-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៥៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ជិន ជីនវ៉ៃ (CHEN JINWEI)ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន ដោយប្ដូរឈ្មោះជា ជិន វ៉ៃមីង (CHEN WEIMING)(១៣៥៧/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៥៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ជិន មូលីន (CHEN, MULIN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៣៥៨/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៥៩ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លី ហុងទូ (LI HONGTU) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១៣៥៩/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៦០ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន ប៉េងហេង (CHEN, PENG-HENG)ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់(១៣៦០/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៦១ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ឈិន គ័នឆាង (CHEN,KUAN-CHANG)ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់(១៣៦១/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៦២ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោកស្រី សៃ វ៉ាងយុឆាន (TSAI WANG, YU-CHARN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិនតៃវ៉ាន់(១៣៦២/១២១៨) 08-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៤៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លីវ ដាវៃ (LIU, DAWEI) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន ដោយប្ដូរឈ្មោះជា មៃខឹ លីវ (MICHAEL LIU)(១៣៤៧/១២១៨) 01-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៤៨ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ម៉ា ហានប៊ីន (MA HANBIN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន ដោយប្ដូរឈ្មោះជា ម៉ា ហានពីង (MA HANBIN) (១៣៤៨/១២១៨) 01-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១២១៨/១៣៥៤ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក លីន យានលិ (LIN, YANLI) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១៣៥៤/១២១៨) 01-Dec-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៦១ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ស៊ូ ជីនឃុន (SU, JINKUN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១២៦១/១១១៨) 14-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៦២ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក លី ជៀស៊ីន (LI, JIEXIN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១២៦២/១១១៨) 14-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៦៣ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក ឈៀវ ជីនជាន (QIU, JINJIAN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១២៦៣/១១១៨) 14-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៦៤ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក ស៊ូ ជិនហូវ (SU, JINHUO) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១២៦៤/១១១៨) 14-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៦៥ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក វាង គួយឈុន (WANG,GUICHUAN) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១២៦៥/១១១៨) 14-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៦៦ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្ម ដល់លោក វាង សួយធីង (WANG SHUITING) ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន(១២៦៦/១១១៨) 14-Nov-2018
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១១៨/១២៦៧ ស្ដីពី ការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ តាមសញ្ជាតូបនីយកម្មដល់លោក ចាង ជើផឹង (ZHENG ZHIPENG)ជនជាតិចិន សញ្ជាតិចិន (១២៦៧/១១១៨) 14-Nov-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 17076932, Online: 236, Today: 2922, Yesterday: 30354, This week: 33276
Web Design: CITA