ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
16101 អនុក្រឹត្យលេខ ២៤ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនមេដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2015
28234 អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០២៥/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2019
23892 អនុក្រឹត្យលេខ២៥ អនក្រ.តត ស្ដីពី តែងតាំង សមាសភាពគណៈកម្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2014
12226 អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.តត ស្តីពីការប្រគល់ភារកិច្ចជូន លោក សៅ វ៉ារី ឲ្យបំពេញមុខងារជាប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សសុរិយោដី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុរិយោដី និងភូមិសាស្រ្ត នៅក្រសួងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជំនួស លោក ប៉ាត សុក ដែលបានចូលនិវត្តន៍ (០២៥/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2018
14815 អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការប្ដូរប្រភេទក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 13-Jan-2016
16103 អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.តត ស្ដីពីការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិនាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2016
28235 អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ អនក្រ.តត ស្តីពី ការដាក់មន្រ្តីរាជការឲ្យចូលនិវត្តន៍ (០២៦/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2019
23893 អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ អនក្រ.តត ស្ដីពីជូនមេដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2014
12227 អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ អនក្រ.តត ស្តីពីការ​តែងតាំងលោក ស្រី កែវ ភិរុណ ជាអគ្គនាយករង​អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល នៅក្រសួងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់​ (០២៦/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2018
3276 អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនមេដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2017
14816 អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការដាក់មន្ត្រីរាជការឲ្យចូលនិវត្តន៍ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 13-Jan-2016
16107 អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2015
28453 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អនក្រ.បក ស្តីពី ការដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍មន្រ្តី​នគរបាលជាតិ​កម្ពុជា (០២៧/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2019
23894 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2014
12228 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អនក្រ.តត ស្តីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ដល់មន្រ្តីរាជការចំនួន ១០៥៧ រូប ទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិគ្រូបង្រៀន​កម្រិត​មូលដ្ឋាន នៃក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀន​កម្រិត​មូលដ្ឋាន និងឋានន្តរស័ក្តិ​ក្រមការ នៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តី​ក្រមការ​នៅក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (០២៧/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2018
3277 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ មន្រ្តីនគរបាលជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2017
14817 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 13-Jan-2016
16109 អនុក្រឹត្យលេខ ២៧ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនមេដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2015
28454 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ អនក្រ.បក ស្តីពី ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ នាយទាហាន (០២៨/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2019
23895 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនមេដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2014
12229 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមុខតំណែងលោក ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ឌី វិជ្ជា អត្តលេខ ០១២៧៨ ជាអគ្គស្នងការរង នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ (០២៨/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 16-Jan-2018
3278 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតម្លើងឋានរន្តស័ក្តិ និងថ្នាក់មន្រ្តីរាជការ(ក្រសួងយុត្តិ់ធម៌) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2017
14818 អនុក្រឹត្យលេខ ២៨ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 13-Jan-2016
16111 អនុក្រឹត្យលខ ២៨ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការដាក់មន្រ្តីរាជការឪ្យចូលនិវត្តន៏ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2015
28455 អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.បក ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០២៩/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2019
23896 អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនមរដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2014
2395 អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើត​មេដាយស្ថាបនាជាតិ និងប័ណ្ណស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 30-Jun-1994
12230 អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.តត ស្តីពីការបំពាក់មេដាយសហមេត្រី តាមលំដាប់ថ្នាក់ ចំនួន ១២គ្រឿង ជូនអង្គភាព​ និងជំនាញ​ការបរទេស ដែលមានស្នាដៃល្អ ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ថតខ្សែភាពយន្តជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​អំពីវប្បធម៌-ព័ត៌មាន និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងប្រទេសវៀតណាម (០២៩/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 16-Jan-2018
3279 អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំង និងផ្ទេរសម្រួលភារកិច្ចជូនមន្រ្តីរាជការ (ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2017
14820 អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 13-Jan-2016
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 12150350, Online: 131, Today: 12763, Yesterday: 12698, This week: 37370
Web Design: CITA