ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
14808 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយសហមេត្រី អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2016
28229 អនុក្រឹត្យលេខ ២០ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការនៃក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (០១៩ /០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2019
23887 អនុក្រឹត្យលេខ ២០ អនក្រ.តត ស្ដីពីការផ្ទេរបញ្ចូលទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិ នាយក្រមការ នៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីក្រមការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2014
12141 អនុក្រឹត្យលេខ ២០ អនក្រ.តត ស្តីពីការបំពាក់មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ជូនឯកឧត្តម លោក លោកស្រី ជាអភិបាលរងខេត្ត អភិបាល អភិបាលរងក្រុង ស្រុក និងមន្រ្តីរាជការ នៃខេត្តស្វាយរៀង ចំនួន ២៥ រូប ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចបានល្អប្រសើរ (០២០/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2018
3271 អនុក្រឹត្យលេខ ២០ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ នាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2017
16077 អនុក្រឹត្យលខ ២០ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2015
14809 អនុក្រឹត្យលេខ ២០ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយសហមេត្រី និងស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2016
28230 អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងមុខតំណែងមន្រ្តីនគរបាលជាតិ (០២១/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2019
23888 អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការផ្ទេរបញ្ជូលទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិ ានយក្រមការ នៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីក្រមការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2014
12142 អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.តត ស្តីពីការបំពាក់ មេដាយការងារ តាមលំដាប់ថ្នាក់ ជូនមន្រ្តីរាជការ និងស្មៀនឃុំ សង្កាត់ នៃខេត្តស្វាយរៀង ចំនួន ១១៧ រូប ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចបានល្អប្រសើរ (០២១/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2018
3272 អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.តត ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ(ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2017
16087 អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនគ្រឿងឥស្សរិយយសមុនីសារាភ័ណ្ឌ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2015
14810 អនុក្រឹត្យលេខ ២១ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2016
28231 អនុក្រឹត្យលេខ ២២ អនក្រ.តត ស្តីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ (០២២ /០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2019
23889 អនុក្រឹត្យលេខ ២២ អនក្រ.តត ស្ដីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2014
12223 អនុក្រឹត្យលេខ ២២ អនក្រ.តត ស្តីពីការបំពាក់ មេដាយការងារ ជូនសប្បុរសជនដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការបំពេញភារកិច្ច និងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍស្រុកគាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង (០២២/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2018
3273 អនុក្រឹត្យលេខ ២២ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2017
14811 អនុក្រឹត្យលេខ ២២ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយសហមេត្រី អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2016
16098 អនុក្រឹត្យលេខ ២២ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2015
28232 អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ អនក្រ.តត ស្តីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ (០២៣ /០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2019
23890 អនុក្រឹត្យលេខ ០២៤ អនក្រ.តត ស្ដីពី តែតាំងមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2014
12224 អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ២៣​ អន​ក្រ.តត​ ស្តី​ពី​ការ​បំពាក់​ មេដាយ​សុ​វត្ថា​រា​ ថ្នាក់​ ធិប​ឌិន្ទ ជូន​សប្បុរសជន​ដែល​មាន​ស្នាដៃ​ល្អ​ក្នុង​ការ​បំពេញភារកិច្ច​ និង​រួមចំណែក​អភិវឌ្ឍ​ស្រុក​គាស់ក្រឡ​ ខេត្តបាត់ដំបង​ (០២៣​/០១១៨​) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2018
3274 អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ(វត្តក្តីកណ្តាល) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2017
14813 អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតម្លើងឋានៈមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2016
16099 អនុក្រឹត្យលេខ ២៣ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនគ្រឿងឥស្សរិយយសមុនីសារាភ័ណ្ឌ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2015
28233 អនុក្រឹត្យលេខ ២៤ អនក្រ.តត ស្តីពី ការធ្វើនិយ័តកម្មប្តូរប្រភេទក្របខ័ណ្ឌ ឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់មន្រ្តីរាជការ (០២៤ /០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2019
23891 អនុក្រឹត្យលេខ២៤ អនក្រ.តត ស្ដីពី ដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2014
12225 អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ២៤​ អន​ក្រ.តត​ ស្តី​ពី​ការ​បំពាក់​ មេដាយ​ស្ថាបនា​ជាតិ​ ថ្នាក់​ មាស​ ជូន​សប្បុរសជន​ ដែល​មាន​ស្នាដៃ​ល្អ​ក្នុង​ការ​បំពេញភារកិច្ច​និង​រួមចំណែក​អភិវឌ្ឍ​ស្រុក​គាស់ក្រឡ​ ខេត្តបាត់ដំបង​ (០២៤​/០១១៨​) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2018
3275 អនុក្រឹត្យលេខ ២៤ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនគ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2017
14814 អនុក្រឹត្យលេខ ២៤ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 13-Jan-2016
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 21693984, Online: 590, Today: 7710, Yesterday: 56229, This week: 334994
Web Design: CITA