ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
28224 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ (០១៥/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2019
23882 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនមដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 06-Jan-2014
2382 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ អនក្រ.បក ​ស្ដីពី​ការបង្កើត​មេដាយ​ស្ថាបនា​ជាតិ និង ប័ណ្ណ​ស្ថាបនា​ជាតិ (ឧកញ៉ា)(០១៥/០៤៩៤) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Apr-1994
12136 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ អនក្រ.តត ស្តីពីតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់តាមសញ្ញាប័ត្រដល់មន្រ្តីរាជការ ចំនួន ៦២រូប នៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល និងក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម នៅក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (០១៥/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2018
3241 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ(ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2017
16060 អនុក្រឹត្យលខ ១៥ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
14804 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយសហមេត្រី អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2016
28225 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងមុខតំណែងមន្រ្តីនគរបាលជាតិ (០១៦/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2019
23883 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងសមាសភាពនៃគណៈកម្មធិការដឹកនាំកែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៍ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2014
12137 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងជំនួយការក្រសួងវប្បធម៌​ និងវិចិត្រសិល្បៈ (០១៦/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2018
3242 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ ថេរសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនា នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 06-Jan-2017
16062 អនុក្រឹត្យលខ ១៦ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
14805 អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2016
28226 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការប្រចាំស្ថានតំណាងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅបរទេស (០១៧/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2019
23884 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.តត ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2014
12138 អនុក្រឹត្យលេខ ១៥ អនក្រ.តត ស្តីពីការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់ជាករណីពិសេស ជូនមន្រ្តីរាជការ ចំនួន ១១នាក់ នៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល នៅក្រសួងព័ត៌មាន (០១៧/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2018
3243 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់មន្រ្តីរាជការ(ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 06-Jan-2017
16065 អនុក្រឹត្យលខ ១៧ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
14806 អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2016
28227 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨អនក្រ.តត ស្តីពី ការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌនាយទាហាន (០១៨/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2019
23885 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ អនក្រ.តត ស្ដីពីការដាក់មន្រ្តីរាជការឳ្យចូលនិវត្តន៍ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2014
12139 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមុខងារនាយទាហាន (០១៨/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2018
3244 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ(ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 06-Jan-2017
16068 អនុក្រឹត្យលខ ១៨ អនក្រ.តត ស្ដីពី តាមងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
14807 អនុក្រឹត្យលេខ ១៨ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការផ្ទេរភារកិច្ច និងតែងតាំងមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 12-Jan-2016
28228 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០១៩ /០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 10-Jan-2019
23886 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ អនក្រ.តត ស្ដីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2014
12140 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងលោក គឹម វាសនា​ ជាអគ្គាធរិការរង នៃអគ្គាធិការដ្ឋាន នៅក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (០១៩/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2018
3270 អនុក្រឹត្យលេខ ១៩ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ(ក្រសួងផែនការ) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 06-Jan-2017
16071 អនុក្រឹត្យលខ ១៦ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ នាយទាហាន អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2016
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 21695130, Online: 770, Today: 8856, Yesterday: 56229, This week: 336140
Web Design: CITA