ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
23877 អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.តត ស្កីពីការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 06-Jan-2014
11609 អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.តត ស្តីពី ការបំពាក់ មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ ធិបឌិន្ទ ជូនសប្បុរសជន ចំនួន ៣រូប ដែលមានបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួន ចូលរួមជួយកសាងសមិទ្ធផលនានា ក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនា នៅវត្តធម្មគិរី ឃុំ ស្តុក ស្រុក គង់ពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (០១០/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2018
16003 អនុក្រឹត្យលខ ១០ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងមុខតំណែងមន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
3217 អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ នាយទាហាន អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 04-Jan-2017
16047 អនុក្រឹត្យលខ ១០ អនក្រ.តត ស្ដីពី តែងតាំងមន្រ្តីមុខតំណែងមន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
14799 អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការបញ្ចប់មុខតំណែងមន្ត្រីរាជការសុីវិល អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2016
28220 អនុក្រឹត្យលេខ ១១ អនក្រ.តត ស្តីពីការលុបឈ្មោះមន្រ្តីរាជការ (០១១ /០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2019
23878 អនុក្រឹត្យលេខ ១១ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនមេដាយសុវត្ថារា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 06-Jan-2014
11652 អនុក្រឹត្យលេខ ១១ អនក្រ.តត ស្តីពី ការបំពាក់ មេដាយស្ថាបនាជាតិ ជូនសប្បុរសជន ចំនួន ៧រូប ដែលបានបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួន ចូលរួមជួយកសាងសមិទ្ធផលនានា ក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា នៅវត្តធម្មគិរី ឃុំស្តុក ស្រុកគង់ពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ (០១១/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2018
3218 អនុក្រឹត្យលេខ ១១ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (ងួន យន) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2017
16049 អនុក្រឹត្យលខ ១១ អនក្រ.តត ស្ដីពី តែងតាំងមន្រ្តីមុខតំណែងមន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
14800 អនុក្រឹត្យលេខ ១១ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2016
28221 អនុក្រឹត្យលេខ ១២ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំងទីប្រឹក្សា​ និងជំនួយការ​ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ (០១២/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2019
23879 អនុក្រឹត្យលេខ ១២ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការផ្ទេរភារកិច្ច និងតែងតាំងមុខតំណែងនគរបាលជាន់ខ្ពស់ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 06-Jan-2014
11653 អនុក្រឹត្យលេខ ១២ អនក្រ.តត ស្តីពីការបំពាក់ មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ ធិបឌិន្ទ ជូនទីប្រឹក្សា​ក្រសួងកិច្ចការនារី ចំនួន ០៦រូប ដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការបំពេញភារកិច្ច ជូនក្រសួងក្នុងឆ្នាំ២០១៦ (០១២/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2018
3219 អនុក្រឹត្យលេខ ១២ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិមន្រ្តីនគរបាលជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2017
16052 អនុក្រឹត្យលខ ១២ អនក្រ.តត ស្ដីពី តែងតាំង និងប្រគល់ភារកិច្ចជូនមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
14801 អនុក្រឹត្យលេខ ១២ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្ដរស័ក្ដិមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2016
28222 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០១៣ /០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2019
23880 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 06-Jan-2014
11654 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.តត ស្តីពីការបំពាក់ មេដាយមាសការងារ ជូនលោកស្រី រស់ សុភក្តី ទីប្រឹក្សា​ក្រសួងកិច្ចការនារី ដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការបំពេញភារកិច្ច ជូនក្រសួងក្នុងឆ្នាំ២០១៦ (០១៣/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2018
3220 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ(ម៉ែន សាខន) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2017
16054 អនុក្រឹត្យលខ ១៣ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការដាក់មន្រ្តីរាជការឲ្យនិវត្តន៏ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
14802 អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2016
28223 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ.តត ស្តីពី ការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ (០១៤ /០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2019
23881 អនុក្រឹត្យលេខ១៤ អនក្រ.តត ស្ដីពីតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 06-Jan-2014
11655 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ.តត ស្តីពីការតម្លើងថ្នាក់តាមកម្រិតសញ្ញាប័ត្រ ដល់មន្រ្តីរាជការ ចំនួន ១០រូប របស់ក្រសួង ចំនួន ២ នៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ និង​ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល (០១៤/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 09-Jan-2018
3221 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់មន្រ្តីរាជការ(ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2017
16057 អនុក្រឹត្យលខ ១៤ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការប្ដូរប្រភេទក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
14803 អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-2016
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 12150684, Online: 97, Today: 56, Yesterday: 13041, This week: 37704
Web Design: CITA