ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
28214 អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងទីមន្រ្តីរាជការ (០០៥/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 23-Mar-2019
23872 អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនត្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយសុវត្ថារា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2014
3189 អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 04-Jan-2017
15990 អនុក្រឹត្យលខ ០៥ អនក្រ.តត ស្ដីពី ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
2460 អនុក្រឹត្យ​លេខ ០៥អនក្រ​.​បក ​ស្ដីពី​ការជូន​មេដាយ​ស្ថាបនា​ជាតិ​ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 11-Jan-1995
14794 អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2016
28215 អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០០៦ /០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 04-Jan-2019
23873 អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយការងារ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2014
11605 អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អន​ក្រ.តត ស្តីពីការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ (០០៦/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2018
3190 អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 04-Jan-2017
15992 អនុក្រឹត្យលខ ០៦ អនក្រ.តត ស្ដីពី ស្ដីពី ការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
14795 អនុក្រឹត្យលេខ ០៦ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2016
28216 អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០០៧ /០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2019
23874 អនុក្រឹត្យលេខ ០៧​ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនាយនគរបាលជាន់ខ្ពស់ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2014
11606 អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.តត ស្តីពីការជូនមេដាយការងារ (០០៧/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2018
3191 អនុក្រឹត្យលេខ​ ០៧ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតម្លើង​ឋានន្តរស័ក្តិ​មន្រ្តីនគរបាលជាតិ​កម្ពុជា​ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 04-Jan-2017
15995 អនុក្រឹត្យលខ ០១ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
14796 អនុក្រឹត្យលេខ ០៧ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតម្លើងឋានន្ដរស័ក្ដិ នាយទាហាន អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2016
28217 អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ អនក្រ.តត ស្តីពី ការសម្រួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០០៨ /០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2019
11607 អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងលោក ឌៀប កាណូរ៉ា ជាអគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ(០០៨/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2018
15997 អនុក្រឹត្យលខ ០៨ អនក្រ.តត ស្ដីពីការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិមន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
3215 អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ​ នាយទាហាន អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 04-Jan-2017
14797 អនុក្រឹត្យលេខ ០៨ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងមុខតំណែងមន្ត្រីនគរបាលជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 06-Jan-2016
28218 អនុក្រឹត្យលេខ ០៩ អនក្រ.បក ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ​ (០០៩/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2019
23876 អនុក្រឹត្យុ លេខ ០៩ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 06-Jan-2014
11608 អនុក្រឹត្យលេខ ០៩ អនក្រ.តត ស្តីពីការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ​ នាយទាហាន(០០៩/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 05-Jan-2018
16001 អនុក្រឹត្យលខ ០៩ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការតែងតាំងមុខតំណែងមន្រ្តីនគរបាលជាតិកម្ពុជា អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
3203 អនុក្រឹត្យលេខ ០៩ អនក្រ.តត ស្តីពីការ​ជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ(អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 04-Jan-2017
14798 អនុក្រឹត្យលេខ ០៩ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយសហមេត្រី អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2016
28219 អនុក្រឹត្យលេខ ១០ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០១០ /០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 08-Jan-2019
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 21697077, Online: 536, Today: 10803, Yesterday: 56229, This week: 338087
Web Design: CITA