ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
11534 អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ(០០១/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2018
28210 អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃ (០០១/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2019
23868 អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការដំឡើងថ្នាក់តាមសញ្ញាបត្រជូនមន្រ្តីរាជការ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2014
15975 អនុក្រឹត្យលខ ០១ អនក្រ.តត ស្ដីពី តែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 01-Jan-2015
3185 អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំង​មន្រ្តីរាជការ(ទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកពលករ អមស្ថានឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2017
12998 អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អន​ក្រ ស្តីពីការផ្ទេរភារកិច្ចលោក អ៊ុត ឈន ប្រធាននាយកដ្ឋាននៃខុទ្ទកាល័យគណៈកម្មាធិការ​កណ្តាល​ឲ្យមកទទួលបន្ទុកជា​ប្រធានយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ និងហិិរញ្ញកិច្ច នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 14-Jul-1993
14790 អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 04-Jan-2016
13061 អនក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ ស្តីពីការតែងតាំង​ជាទីប្រឹក្សា​ផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន សែន ក្នុងឋានៈជាសហប្រធានរដ្ឋាភិបាល​ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 19-Jul-1993
11535 អនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.តត​ ស្តីពីការតែងតាំងមុខងារ នាយទាហាន(០០២/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2018
28211 អនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងទីមន្រ្តីរាជការ (០០២/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2019
23869 អនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនត្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2014
15982 អនុក្រឹត្យលខ ០២ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
3186 អនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.តត ស្តីពី ការតែងតាំង​​និងតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ​មន្រ្តីនគរបាលជាតិ​កម្ពុជា​ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2017
14791 អនុក្រឹត្យលេខ ០២ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនគ្រឿងឥស្សរិយយសមុនីសារាភ័ណ្ឌ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 04-Jan-2016
13063 អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនក្រ ស្តីពីការតែងតាំងឯកឧត្តម ប៉ាណារ៉ា ស៊ីរីវុធ ជាឧបការីនៃព្រះអង្គស្តេចក្រុមហ្លួង នរោត្តម រណឫទ្ធិ សហប្រធានរដ្ឋាភិបាល​ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 19-Jul-1993
11536 អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនក្រ.តត ស្តីពីការតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់មន្រ្តីរាជការ(០០៣/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2018
28212 អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងទីមន្រ្តីរាជការ (០០៣/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2019
23870 អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនត្រ.តត ស្ដីពី ជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2014
15985 អនុក្រឹត្យលខ ០៣ អនក្រ.តត ស្ដីពីការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
3187 អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំង​និងតម្លើងឋានន្តរស័កិ្ត​មន្រ្តីនគរបាលជាតិ​កម្ពុជា​ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2017
14792 អនុក្រឹត្យលេខ ០៣ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 04-Jan-2016
13065 អនុក្រឹត្យលេខ ​០៤ អនក្រ ស្តីពីការផ្ទេរ​លោក លឹម គានហោ ពីប្រធាននាយកដ្ឋាន​​សុរិយោដី មកជាប្រធាននាយកដ្ឋាន​ធារាសាស្រ្តឧតុនិយម និង​ជលសាស្រ្ត ។​ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 19-Jul-1993
11537 អនុក្រឹត្យលេខ ០៤ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ​(០០៤/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2018
28213 អនុក្រឹត្យលេខ ០៤ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ (០០៤/០១១៩) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2019
23871 អនុក្រឹត្យលេខ ០៤ អនត្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2014
3188 អនុក្រឹត្យលេខ ០៤ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំង​មន្រ្តីរាជការ​ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 04-Jan-2017
15988 អនុក្រឹត្យលខ ០៤ អនក្រ.តត ស្ដីពី ស្ដីពី ការជូនមេដាយស្ថាបនាជាតិ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 02-Jan-2015
14793 អនុក្រឹត្យលេខ ០៤ អនក្រ.តត ស្ដីពី ការជូនមេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 04-Jan-2016
13066 អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ.ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យចូលនិវត្តន៍ ជូន ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ នួន​ សារ៉េត អតីតអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសន្តិសុខជាតិ ។​ អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 28-Jul-1993
11538 អនុក្រឹត្យលេខ ០៥ អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ(០០៥/០១១៨) អនុក្រឹត្យ(ឯកត្តភូត) 03-Jan-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 08747309, Online: 268, Today: 9046, Yesterday: 17900, This week: 55816
Web Design: CITA