ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
28360 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥០៣ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករចំណូល និងរជ្ជទេយ្យករចំណូលរងនៅវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈ នៃក្រសួងសុខាភិបាល (៥០៣/០៥១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 09-May-2018
28361 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥០៦ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករចំណូល និងរជ្ជទេយ្យករចំណូលរងនៅសាលាជាតិកសិកម្មកំពង់ចាម នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់​ និងនេសាទ (៥០៦/០៥១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 16-May-2018
28362 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥០៩ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករចំណូល និងរជ្ជទេយ្យករចំណូលរងនៅក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (៥០៩/០៥១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 25-Mar-2019
28363 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥២៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងភ្នាក់ងារបើកផ្តល់ និងភ្នាក់ងារបើកផ្តល់ជំនួសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (៥២៨/០៥១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 29-May-2018
28364 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៣៩ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ នៃក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល(៥៣៩/០៦១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 05-Jun-2018
28365 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៥៧ សហវ.ប្រក ស្តីពី តែងតាំងរជ្ជទេយ្យករចំណូល និងរជ្ជទេយ្យករចំណូលរងប្រចាំនៅក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ (៥៥៧/០៦១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 11-Jun-2018
28366 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៥៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យចំណូលប្រចាំនៅក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ (៥៥៨/០៦១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 11-Jun-2018
28367 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៥៩ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងភ្នាក់ងារបើកផ្តល់ និងភ្នាក់ងារបើកផ្តល់ជំនួសប្រចាំនៅក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ (៥៥៩/០៦១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 11-Jun-2018
28368 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៧០ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត (៥៧០/០៦១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 19-Jun-2018
28369 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៧១ សហវ.ប្រក​ ស្តីពីការតែងតាំងភ្នាក់ងារបើកផ្តល់ និងភ្នាក់ងារបើកជំនួសសម្រាប់បើកប្រាក់បៀវត្ស និងប្រាក់អន្តរាគមន៍ក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ប្រចាំនៅរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ (៥៧១/០៦១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 19-Jun-2018
28370 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៧៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករចំណូលនៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (៥៧៨/០៦១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 20-Jun-2018
28371 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៧៩ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករចំណូលនៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (៥៧៩/០៦១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 20-Jun-2018
28372 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៦២៣ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថាន (៦២៣/០៧១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 11-Jul-2018
18185 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៦៥៣ ស្តីពីកាតព្វកិច្ច​ធានារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវយានយន្ត ឬធានារ៉ាប់រងតតិយជន ប្រកាសអន្តរក្រសួង 16-Oct-2002
894 ប្រកាសអន្តរក្រសួង ៦៥៧ ស្តីការអនុញ្ញាតឲ្យសេវាសុខាភិបាល​អនុវត្ត​ ការពិនិត្យ​ និងព្យាបាលជំងឺដោយ យកកំរៃខ្លះពីអ្នកជំងឺ(៦៥៧/១០០៥) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 11-Oct-2005
28373 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧០០ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាននៅក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន (៧០០/០៧១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 17-Jul-2018
24459 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧១៤ ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 19-Jul-2018
28374 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧១៤ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (៧១៤/០៧១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 19-Jul-2018
28375 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧១៥ សហវ.ប្រក ស្តីពីការផ្តល់ថវិការង្វាន់លើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូលពីកម្រៃសេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (៧១៥/០៧១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 19-Jul-2018
12221 ប្រកាស​លេខ ៧១៩ អន្តរក្រសួង ពីការពង្រឹង​អធិការកិច្ច​ហត្ថពល​កម្ម​បរទេស​ក្នុង​ព្រះរាជាណា​ចក្រកម្ពុជា ប្រកាសអន្តរក្រសួង 19-Feb-2018
28376 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧៣១ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយុ្យករបុរេប្រទាននៅមន្ទីរពេទ្យកុសុមៈនៃក្រសួងសុខាភិបាល (៧៣១/០៧១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 25-Jul-2018
28377 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧៥១ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន និងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានរងនៅក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (៧៥១/០៨១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 15-Aug-2018
27567 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៧៧៤ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យចំណូលនៅក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល (៧៧៤/០៨១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 21-Aug-2018
975 ប្រកាសអន្តរលេខ ៨៦៨ ស្តីពីការអនុវត្តន៍ និងការរៀបចំ​សម្រសម្រួល​ស្ថាប័នកិច្ចនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​សុវត្ថិភាពម្អូបអាហារចាប់ពីកសិដ្ឋានផលិតដល់តុបរិភោគ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 22-Oct-2010
1006 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៩១០ ស្តីពីការបង្កើត​ក្រុមការងារ​ដើម្បីរៀបចំយន្តការ ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម​ និងពន្ធដាររួមរវាងកក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង​អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ(៩១០/០៨១៦) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 09-Aug-2016
29308 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១១៩២ ស្តីពីការកំណត់កម្រៃសេវារដ្ឋបាល​នៃការផ្តល់ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស (១១៩២១២១០)និរាករណ៍ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 28-Dec-2010
28378 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១២៣៩ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងភ្នាក់ងារបើកផ្តល់ និងភ្នាក់ងារបើកផ្តល់ជំនួសសម្រាប់បើកផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងប្រាក់អន្តរាគមន៍ក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ជូនមន្រ្តីរាជការប្រចាំនៅអង្គភាពកីឡានគរបាលជាតិកម្ពុជា ក្រសួងមហាផ្ទៃ (១២៣៩/១១១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 05-Nov-2018
28379 ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​លេខ​ ១៣១៨​ សហវ.ប្រក​ ស្តី​ពី​ការតែងតាំង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន​ និង​រជ្ជទេយ្យករ​បុរេប្រទាន​រង​ប្រចាំ​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​វិទ្យា​ស្ថា​ស្រ្តសុខាភិបាល​ នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល​ (១៣១៨​/១២១៨​) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 05-Dec-2018
29305 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៤១៤ សហវ.ប្រក ស្តីពីការផ្តល់ព័ត៌មានសុរិយោដីតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (១៤១៤/១២១៩) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 24-Dec-2019
29306 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៤១៥ ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តលើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូលពីការផ្តល់សេវាព័ត៌មាន​សុរិយាដីតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (១៤១៥/១២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 24-Dec-2019
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 13687579, Online: 145, Today: 23559, Yesterday: 31637, This week: 55196
Web Design: CITA