ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
28331 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៩៣ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងគណនេយ្យករប្រចាំនៅអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារ (២៩៣/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 19-Mar-2018
28332 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៩៤ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងគណនេយ្យករបុរេប្រទាំនប្រចាំនៅអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារ (២៩៤/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 19-Mar-2018
28333 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៩៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ (២៩៨/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 19-Mar-2018
28334 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៩៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ (២៩៨/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 19-Mar-2018
28335 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣០១ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់សាកលវិទ្យាល័យ ជា ស៊ីម កំចាយមារ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (៣០១/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 21-Mar-2018
28336 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣០៦ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (៣០៦/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 22-Mar-2018
28337 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣០៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថាន (៣០៨/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 23-Mar-2018
28338 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣១៣ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (៣១៣/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 26-Mar-2018
28339 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣២៩ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន (៣២៩/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 26-Mar-2018
28340 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៣០ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រសួងការពារជាតិ (៣៣០/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 26-Mar-2018
28341 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៣៦ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់តុលាការកំពូល (៣៣៦/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 28-Mar-2018
28342 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៣៨ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ (៣៣៨/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 28-Mar-2018
28343 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៤០ សហវ.ប្រក ស្តីពីតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន និងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានរង ប្រចាំនៅនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ និងអាហារូបករណ៍នៃ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (៣៤០/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 28-Mar-2018
28344 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៤៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់នាយកដ្ឋានសម្ភារៈ និងទ្រព្យសម្បត្តិ​រដ្ឋ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (៣៤៨/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 30-Mar-2018
10804 ប្រកាសអន្តរក្រសួង ៣៥៤ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើត​រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន​សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់គណៈកម្មាធិការ​ជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា​(ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 02-Mar-2017
28345 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៨៣ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានប្រចាំនៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀបនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (៣៨៣/០៤១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 11-Apr-2018
28346 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៨៩ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ នៅសាលាជាតិកសិកម្ម ព្រែកលៀប នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (៣៨៩/០៤១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 10-Apr-2018
28347 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៩០ សវហ.ប្រក ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករចំណូ​ល និងរជ្ជទេយ្យករចំណូលរង ប្រចាំនៅអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ (៣៩០/០៤១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 11-Apr-2018
28348 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៩៤ សវហ.ប្រក ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តអង្គភាពថវិការវាងក្រសួងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (៣៩៤/០៤១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 11-Apr-2018
28349 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤៧៣ សវហ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន និងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានរងនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត នៃក្រសួងសុខាភិបាល (៤៧៣/០៤១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 24-Apr-2018
28350 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤៧៧ សវហ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន និងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានរង​ប្រចាំនៅវិទ្យាស្ថាន​ជាតិសុខភាពសាធារណៈ នៃក្រសួងសុខាភិបាល (៤៧៧/០៤១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 25-Apr-2018
28351 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤៧៩ សវហ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (៤៧៩/០៤១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 26-Apr-2018
28352 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤៨២ សវហ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករចំណូល និងរជ្ជទេយ្យករចំណូលរងនៅសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប​ នៃក្រសួង​កសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (៤៨២/០៤១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 27-Apr-2018
28353 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤៨៤ សវហ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករចំណូល និងរជ្ជទេយ្យករចំណូលរងនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត នៃក្រសួងសុខាភិបាល (៤៨៤/០៤១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 30-Apr-2018
28354 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤៨៥ សវហ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​នគរូបនីយកម្ម​និង​សំណង់​ (៤៨៥/០៤១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 30-Apr-2018
28355 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤៨៨ សវហ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យករចំណូលប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ នៃក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ​ (៤៨៨/០៤១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 30-Apr-2018
28356 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤៩១ សវហ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាននៅក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន​ (៤៩១/០៥១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 04-May-2018
28357 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤៩៣ សវហ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករចំណូលនៅក្រសួងព័ត៌មាន​ (៤៩៣/០៥១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 04-May-2018
28358 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤៩៧ សវហ.ប្រក ស្តីពី តម្លៃកញ្ចប់​សេវា​ព្យាបាល​របស់​មូលនិធិ​សមធម៌​សុខាភិបាល​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​បន្ថែម​សម្រាប់​កម្មករ​និយោជិតជា​ស្រ្តី​នៅពេល​សម្រាល​កូន​និងនីតិវិធីអនុវត្តចំណាយ (៤៩៧/០៥១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08-May-2018
28359 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៤៩៨ សហវ.ប្រក ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងប្រៃណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ (៤៩៨/០៥១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08-May-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 13688600, Online: 438, Today: 24580, Yesterday: 31637, This week: 56217
Web Design: CITA