ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
28293 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២០៨ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់នាយកដ្ឋានធានាអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (២០៨/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 28-Feb-2018
28294 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២០៩ សហវ.ប្រក ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន និងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានរងរបស់ក្រសួងការពារជាតិ (២០៩/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 28-Feb-2018
10813 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២១០ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន​ថវិកាកម្មវិធី​សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់សក្រសួងកិច្ចការនារី ប្រកាសអន្តរក្រសួង 24-Feb-2017
28295 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២១១ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការផ្តល់​ថវិការង្វាន់លើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូលក្នុងវិស័យអាកាសចរស៊ីវិល (២១១/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 01-Mar-2018
28296 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២១២ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យរបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ (២១២/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 01-Mar-2018
28297 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២១៣ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យរបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពនៃក្រសួងបរិស្ថាន (២១៣/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 01-Mar-2018
4405 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២១៤ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីទាក់ទងនឹងការចាត់ចែង​រក្សាការពារ និងការរឹបអូសចំពោះអចលនវត្ថុដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជី ប្រកាសអន្តរក្រសួង 21-Nov-2014
28298 ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​លេខ​ ២១៥​ សហវ.ប្រក​ ស្តី​ពី​ ការបង្កើត​រជ្ជ​ទេយ្យ​របុ​រេ​ប្រទាន​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៨​ នៅ​នាយកដ្ឋាន​អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ នៃ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និងកីឡា​ (២១៥​/០៣១៨​) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 01-Mar-2019
28299 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២១៧ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យរបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (២១៧/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 23-Mar-2018
28300 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២១៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យរបុរេប្រទានថវិកាកម្មវិធី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងកិច្ចការនារី (២១៨/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 05-Mar-2018
28301 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៣០ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យរបុរេប្រទាននិងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានរងប្រចាំនៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ (២៣០/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 05-Mar-2018
28302 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៣១ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន (២៣១/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 05-Mar-2018
28303 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៣៥ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានប្រចាំនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង នៃក្រសួងសុខាភិបាល (២៣៥/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 06-Mar-2018
28304 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ​ ២៣៧ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រសួងសុខាភិបាល (២៣៧/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 07-Mar-2018
28305 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ​ ២៣៨ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (២៣៨/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 07-Mar-2018
28306 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ​ ២៣៩ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ និងផែនការ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (២៣៩/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 07-Mar-2018
28307 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ​ ២៥៩ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តអង្គភាពថវិកា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងទេសចរណ៍ (២៥៩/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 12-Mar-2018
28308 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ​ ២៦០ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ និងមហាអយ្យការ (២៦០/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 12-Mar-2018
28309 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ​ ២៦១ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨របស់ក្រសួងព័ត៌មាន (២៦១/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 24-Mar-2018
28310 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ​ ២៦៣ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងបរិស្ថាន (២៦៣/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 12-Mar-2018
28316 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៦៨ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា (ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 12-Mar-2018
28317 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៦៩ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការតែងតាំង​ភ្នាក់ងារ​បើកផ្តល់​របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ផ្នែករដ្ឋបាលទូទៅ (២៦៩/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 12-Mar-2018
28318 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៧០ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (២៧០/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 12-Mar-2018
28319 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៧១ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបរិស្ថាន នៃក្រសួងបរិស្ថាន (២៧១/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 12-Mar-2018
28320 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៧២ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ ប្រចាំនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត នៃក្រសួងសុខាភិបាល (២៧២/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 24-Apr-2018
28321 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៧៣ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់អធិការដ្ឋាន និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (២៧៣/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 12-Mar-2018
28322 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៧៤ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (២៧៤/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 12-Mar-2018
28329 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៧៥ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា (២៧៥/០៦១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 12-Mar-2018
883 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៨៦ ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន នៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈ(២៨៦/០៣១៥) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 13-Mar-2015
28330 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៩២ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យករចំណូលនៅអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារ (២៩២/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 19-Mar-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 13689687, Online: 196, Today: 25667, Yesterday: 31637, This week: 57304
Web Design: CITA