ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
4500 ប្រកាសអន្តក្រសួងលេខ ១៣៣ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧របស់នាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូច ប្រកាសអន្តរក្រសួង 03-Feb-2017
12447 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ​ ១៣៥ ស្តីពីការបង្កើត​រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨​នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 06-Feb-2018
12958 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៣៧ ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន​ប្រចាំនៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន​អាកាសចរស៊ីវិល (១៣៧/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 07-Feb-2018
12959 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៣៩ ស្តីពីការ​បង្កើតរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន​សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា​នៃអង្គចៅក្រម​ (១៣៩/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08-Feb-2018
12960 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៤៨ ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន(ថវិកាកម្មវិធី)នៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការ​ជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08-Feb-2018
27028 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៤៩ ស្តីពីការ​បង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ(១៤៨/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08-Feb-2018
12961 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៤៨ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការ​ជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08-Feb-2018
27029 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៥០ ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានប្រចាំនៅទីភ្នាក់ងារបញ្ជាក់ចំណាយសេវាសុខាភិបាល​នៃក្រសួងសុខាភិបាល (១៥០/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08-Feb-2018
27030 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៥២ ស្តីពីការបង្កើត​រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន​សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ (១៥២/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08-Feb-2018
27031 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៥៣ ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ (១៥៣/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08-Feb-2018
27032 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៥៤ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន(១៥៤/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08-Feb-2018
28279 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៦១ សហវ.ប្រក ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន និងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានរងប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (១៦១/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08-Feb-2018
4542 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៦១ ស្តីពី​ការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន​នៅគ្រឹះស្ថានអង្គរ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 13-Feb-2017
28280 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៦២ សហវ.ប្រក ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (១៦២/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 08-Feb-2018
12186 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៦២ ស្តីពីការតែងតាំង​រជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទាន​នៅគ្រឹះស្ថានអង្គរ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 13-Feb-2017
4543 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៦៣ ស្តីពីការបង្កើត​រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់អង្គភាពថវិកាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 12-Mar-2017
19692 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៧០ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ការផ្សព្វផ្សាយ​តាមគេហទំព័រ និង​បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលដំណើរការ​តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រកាសអន្តរក្រសួង 28-May-2018
2170 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៧៣ ស្តីពីការទទួលស្គាល់នីតិសម្បទាជា មន្រ្តីនគរបាលយុត្តិធម៌ ដល់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ និង​មន្រ្តីរាជការ​នៃអគ្គដ្ឋានពន្ធដារ ចំនួន ៥៣២ រូប ប្រកាសអន្តរក្រសួង 23-Dec-2015
28281 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៦២ សហវ.ប្រក ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (១៦២/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 19-Feb-2018
28282 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៨១ សហវ.ប្រក ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ នៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ (១៨១ សហវ.ប្រក) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 20-Feb-2018
28283 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៨២ សហវ.ប្រក ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យករបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹតការ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា​ (១៨២/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 20-Feb-2018
4541 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៨៣ ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់នាយកដ្ឋានអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ប្រកាសអន្តរក្រសួង 21-Feb-2017
28285 ប្រកាសលេខ ១៨៦ សហវ.ប្រក ស្តីពីការតែងតាំងរជ្ជទេយ្យបុរប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (១៨៦/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 22-Feb-2012
28286 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៩១ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (១៩១/០៣១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 23-Feb-2018
28287 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៩២ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (១៩២/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 03-Feb-2018
28288 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៩៧ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច (១៩៧/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 26-Feb-2018
28289 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២០៣ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា(២០៣/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 26-Feb-2018
28290 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២០៤ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ នៅនាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សា នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា(២០៤/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 27-Feb-2018
28291 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២០៦ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួង​ទេសចរណ៍ (២០៦/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 28-Feb-2018
28292 ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២០៧ សហវ.ប្រក ស្តីពីការបង្កើតរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ របស់នាយកដ្ឋានធានាគុណភាពអប់រំ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (២០៧/០២១៨) ប្រកាសអន្តរក្រសួង 28-Feb-2018
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 13690684, Online: 179, Today: 26664, Yesterday: 31637, This week: 58301
Web Design: CITA